Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Варна

Варна

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.

 

Контакти:

Регионален референт: Веселина Костова 

Адрес: гр. Варна, бул."Съборни"22 

Телефон; 052/622 304 

E-mail: varna@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Варна:

Области Варна и Добрич;

 

Население:

Област Варна - 475 074 ,

Област Добрич - 189 677(преброяване - 2011г);

 

Демографска структура на област Варна:

 •  Средната възраст е 40.6 години;
 •  64% e населението в трудоспособна възраст;
 •  67.1% e икономически активното население;
 •  46,5% е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона:


Област Варна:
Основните сектори, характеризиращи структурата на икономиката в областта, са:

 • Пристанищни дейности, корабоплаване, кораборемонт,
 • Туризъм,
 • Химическа индустрия,
 • Машиностроене,
 • Текстилна  индустрия,
 • Хранително-вкусова промишленост,
 • Мебелно производство,
 • Строителство и селско стопанство.


Характерно за икономическите дейности на областта е тяхното съсредоточаване в района Варна - Девня, достигащи относителен дял над 85 % от общия за областта по някои основни  икономически показатели. С най-голям дял от общия брой предприятия (41,7 %) е отрасълът "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки задомакинството", следван от "Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги" (19,5 %). Важно място в обема на  произведената продукция  за областта с относителните си дялове  заемат отраслите "Преработваща промишленост" - 25,3 %, "Строителство" -  17,7 % и "Транспорт, складиране и съобщения" - 16 %.

 

Област Добрич - Селското стопанство съставлява най - важния дял на икономиката на областта. Структурата на промишлеността в общината се определя от подотраслите хранително-вкусова/производство на хранителни масла и колбаси/, лека промишленост/дамска конфекция, обувки и кожени изделия/ и машиностроене/производство на автомобилни филтри/.    


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа