Новини
Камара на строителите в България проведе заседание на Секторния консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила Камара на строителите в България проведе заседание на Секторния консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила
29.03.2019
Източник: БСК

На 29 март 2019 г., от 10:00 ч., в сградата на Камара на строителите в България  се проведе заседание на Секторния консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила. В Днения ред на заседанието бяха включени 3 точки, свързани с:

1.   Отчет за работата на Секторния консултативен съвет през 2018 г. и планирани дейности през 2019 г.

2.   Издигане ролята на Секторния консултативен съвет чрез разширяване на експертния му потенциал и превръщането му  в постоянно действащ орган, подпомагащ КСБ в изграждането на политики в областта на професионалното образование и обучение.

3.   Обсъждане/дискусия на насоки за развитие на работата на съвета - предложения и теми.

Припомняме, че Секторния съвет бе учреден през месец февруари 2018 г. като част от дейностите по проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ (www.mycompetence.bg). В него се включат представители на работодателите, образователните институции, подготвящи кадри за сектора и на други партньорски организации.

 

На заседанието присъстваха следните членове на СКС:

1.      доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Председател на СКС

2.      инж. Виолета Ангелиева - Секторен референт, дирекция  „АСПКМ“ в КСБ

3.      проф. д-р Иванка Паскалева - Катедра „Строително инженерство“, ЕПУ

4.      Йордан Йорданов – ФСИВ – „Подкрепа“

5.      Мартина Кръстева - Дирекция  „АСПКМ“ в КСБ

6.      инж. Доротея Дончева -  Директор на СГСАГ „Христо Ботев“

7.      Донка Василева – АЗ

8.      Доц. Иван Павлов – УАСГ / НТССБ

9.      Красимира Брозиг – НАПОО

 

Специални гости на заседанието бяха:

1.      Инж. Мирослав Мазнев  - Изпълнителен директор на КСБ

2.      Руен Панчев - Член на ИБ и УС на КСБ, изп.член на „Строителна квалификация“ ЕАД

3.      Любомир Пейновски - Член на УС на КСБ, СД на „Строителна квалификация“ ЕАД

4.      Борислав Брайков  - Прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД

5.      арх. Лидия Станкова - Директор на дирекция АСПКМ, КСБ

6.      Надежда Димитрова - Българска Стопанска Камара

7.      инж. Петя Иванова -  Директор на ПГСАГ, гр. Пазарджик

8.      инж. Георги Славов -  Директор на ПГСАГ "Лубор Байер", гр. Стара Загора

9.      инж. Венета Новакова - Председател на АФИ

 

Заседанието на Секторния консултативен съвет бе открито от инж. Мазнев, изпълнителен  директор на КСБ, който поздрави участниците и изрази амбицията на Камарата  да задълбочи своето партньорство със заинтересованите страни с цел предприемане на съвместни действия за преодоляване на проблемите, свързани с уменията на работната сила.

Като първа точка от Дневния ред доц. Стоянов, председател на Секторния съвет припомни на аудиторията основните дейности, осъществени от съвета през изминалата година и това, което предстои през 2019 г. Посочена бе основната цел на проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, а именно обединение на бизнеса, професионалното образование и обучение, и заетостта, за дефиниране и предоставяне на стандарти за компетентност на ниво строителен сектор и ключови за предприятията длъжности. В тази връзка основната задача на СКС е създаването, утвърждаването и актуализирането на секторните компетентности модели и тяхното прилагане.

Като преход към откриване на дискусията за извеждане на предложения за разширяване на експертния потенциал на СКС, Мартина Кръстева /дирекция „АСПКМ“, КСБ/ представи политиката на Камарата в областта на професионалното образование, обучение и квалификация през 2019 г. Тя е изградена в съответствие със съотносимите цели и функции, заложени в основните стратегически документи на строителната организация – Устава на КСБ, приет с решение на Общо събрание от месец ноември 2018 г. и Основните политики за развитие през 2019 г. Планираните оперативни дейности са структурирани в две направления:

-          Изпълнение на политиката на КСБ;

-          Изграждане на вътрешна система за придобиване/ повишаване на квалификацията на работниците и управленските кадри в строителния сектор.

Заседанието продължи в разговори и дебати между членовете и гостите на съвета. Присъстващите споделиха  редица проблеми, касаещи заетостта и уменията на работната сила в сектор „Строителство“ и възможностите за намиране на сподели решения. Сред основните изведени предложения могат да бъдат откроени следните:

 

 •  По-активно взаимодействие в сътрудничеството между КСБ и социалните партньори в посока пренасочване на част от средствата, които държавата предоставя на синдикатите за професионална квалификация  на строители.
 •  Разработване на програми за дистанционни онлайн обучения, които имат огромен потенциал за развитие, следвайки изискванията за придобиване на съответната професионална квалификация.
 •  Създаване на концепция за телевизионен продукт, насочен към младите хора с цел повишаване имиджа на строителната професия. Подобна дейност е заложена в комуникационната стратегия на КСБ, която предстои да бъде разгледана от ръководните органи на Камарата. Стартирали са и предварителни разговори с БНТ и Нова телевизия за подобна инициатива.
 •  По-широко отразяване и популяризиране на осъществените дейности по професионална квалификация извън групите на заинтересованите страни от строителния бранш например чрез информационни канали в YouTube.
 •  Обезпечаване на финансови средства за професионална квалификация посредством използването на национални и европейски програми в допълнение на инвестициите, които Камарата прави за осигуряване на компетентна работна сила.
 •  Активно участие в процеса на подготовка на следващия програмен период, за да може КСБ да бъде директен бенефициент на европейски средства.
 • Изготвяне на секторен проект за обучение на строителни кадри в партньорство с национално представителните работодателски и синдикални организации.
 •  Повишаване атрактивността на строителната професия чрез участие в EuroSkills и WorldSkills като добра възможност за реклама на бранша. Постигане на по-широк формат на състезанието „Най-добър млад строител“.
 •  Обвързване потребността от конкретни специалисти и изграждане на обучителни програми, и тяхното рекламиране и популяризиране.
 •  Обвързване на инвестициите в образование и обучение със задържането на работна сила в България чрез съответните законодателни механизми, защитаващи работодателя.
 •  Създаване на система за измерване на резултатите от обучението чрез проучване на удовлетвореността на работодателите, на обучаваните лица и проследяване на тяхната професионална реализация. Подобен механизъм за оценка би бил положително приет от МОН.

От изключително значение в работата на Секторния консултативен съвет е активното участие на работодателите от строителния бранш, върху които пряко рефлектират наболелите проблеми в осигуряването на високо компетента, знаеща и мотивирана работна сила. В тази връзка форматът на СКС е отворен за всички фирми и предпрития, които желаят да участват и да изразят своята позиция и потребности.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа