Събития
Корпоративни обучения по заявка на организациите

Дата: 31.03.2017


Корпоративни обучения по заявка на организациите


Българска стопанска камара

Национален център за оценка на компетенциите

 

Националният център за оценка на компетенциите предлага следните обучения:

 

 

 • Академия по мениджмънт
 • Стратегическо управление на човешките ресурси
 • Управление на проекти
 • Инженеринг и оценка на длъжностите в организацията
 • Ефективно набиране, подбор и въвеждане на персонал
 • Компетентностно базиран мениджмънт
 • Проектиране и внедряване на фирмени компетентностни модели
 • Системи и инструменти за оценка на компетенциите на служителите
 • Управление на знанието в организацията
 • Управление на кариерата, таланта и приемствеността
 • Управление на трудовото представяне
 • Системи за възнаграждение и стимулиране
 • Лидерство и управление на екипи
 • Управление на промяната в организацията
 • Вътрешнофирмени комуникации, групово мнение, групово настроение и слухове в организацията
 • Управление на различията
 • Управление на преживяванията на служителите
 • Управление на кризи
 • Управление на конфликти
 • Управление на организационната култура
 • Tрудово право и индустриални отношения
 • Корпоративна социална отговорност
 • Невролингвистично програмиране за мениджъри
 • Емоционална интелигентност
 • Анализ на проблеми и вземане на решения
 • Умения за ефективни комуникации
 • Умения за водене на преговори
 • Управление на продажбите
 • Управление на стреса и напрежението в работата
 • Управление на времето
 • Бизнес етикет и протокол

 

Посочените обучения са дефинирани по-общо и по области. При проявен интерес и/или заявка, темата на обучението и учебния план се конкретизират в зависимост от потребностите, изискванията и спецификата на съответната организация. Обученията се провеждат на място и по график, посочени от организацията заявител.

 

За допълнителна информация и отговор на запитвания, можете да се обръщате към д-р Томчо Томов, ръководител на НЦОК в Българска стопанска камара, на адрес:

София, ул.“Алабин“16-20

e-mail: ttomov@competencemap.bg

тел. 02 932 09 46

 

GSM: 08988 43429
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа