Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
01.08.2019

Анализът на приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда е разработен от експерти на БСК и обхваща три експертни проучвания: 1. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в компетентностните профили на ключови длъжности, включени в системата MyCompetence. 2. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в онлайн обявите на българските работодатели за подбор на персонал (в частта изискванията към кандидатите). 3. Експертно проучване относно приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда - телефонно проучване чрез структурирано интервю - допитване до специалисти човешки ресурси в 50 предприятия, обхванати в инфраструктурата на системата MyCompetence. Документът е в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“ по проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Доклад [pdf]

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа