Проучване на пазара на труда в България - 2014
Проучване на пазара на труда в България - 2014
31.10.2014

В настоящото проучване се акцентира върху актуалните и бъдещи демографски проблеми на пазара на труда и произтичащите от тях заплахи и рискове. Те са разкрити и систематизирани в няколко източника: намаляване на населението, застаряване на населението, миграция, като към тях се прибавя и още един източник: качеството на човешкия капитал. Анализирани са процесите, проблемите и тенденциите на трудовия пазар, отчитайки въздействието на демографската ситуация и пазарната конюнктура. За тази цел е направено описание на пазара на труда чрез проследяване на динамиката и равнищата на основните индикатори за икономическа активност, заетост и безработица, доходи от труд /РЗ/ и разходи за труд на работодателите. Откроени са регионалните, секторните и статусните различия на пазара на труда, проследени са различията и в основните индикатори за динамиката на пазара на труда в сравнителен план: България - Европейски съюз. На тази основа са разкрити факторни зависимости, тенденции и очаквания, систематизирани са проблемите, очертани са насоки, политики и конкретни инструменти за тяхното реализиране.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа