Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 10 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Търговия на дребно” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат. Направен е преглед и избор на най-подходящите методи и модели за стратегическите анализи, с помощта на които се обработват данните, събрани от търговската практика през последните 10 години (2000-2010).
21.02.2012
Този документ проучва и анализира изходното състояние и очакваните тенденции в развитието на сектор „Търговия на едро” (ТЕ) и неговата икономическа значимост, както и факторите, които пряко влияят върху състоянието и неговото развитие. Най-голямо внимание е отделено на човешките ресурси и най-вече на тяхната възрастова и образователно–квалификационна структура, както и на тенденциите за тяхното развитие. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите относно образователната и професионалната им подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и на очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и компетенциите. Представени са различните възможни сценарии за развитие, като са набелязани основните стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции. Дефинирани са нови ключови длъжности, професии и компетенции в сектора и препоръките за промяна в административно – правната уредба.
21.02.2012
Целта на този документ е да предостави информация за състоянието на сектор „Строителство” - административна среда, заетост, инвестиции, фактори влияещи за развитието и напредъка на отрасъла, законова уредба, бюджет, обществени поръчки, човешки ресурси, квалификация на работната сила, количествени параметри за сектора, развитие и очаквания, водещи професии, начини за повишаване качеството на работната сила, възрастова структура, изисквания за промяна на компетенциите. Използваната методология включва множество информационни източници, като: НСИ, БНБ, ЦПРС, КСБ, FIEC, Евростат, европейски проучвания, международни анализи на световни икономисти и банки, Министерство на финансите, Агенция по заетостта, Информация и система за управление на средствата от ЕС, Европейската федерация на строителната индустрия, Администрацията на Министерски съвет, база данни на КСБ, анализи и публикации. Данните са обработени, анализирани и представени в графики и таблици, фокусирани върху целите и задачите пред сектора. Изготвени са и предложения и препоръки към промяна на нормативната среда.
21.02.2012
Документът описва структурата, функциите, начина и подходите за изграждане в България на национална партньорска референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила с участието на държавата, работодателите и синдикатите на трипартиден принцип. Основната цел на изграждането на Националната референтна мрежа е да се създаде устойчива организационната инфраструктура от пилотни секторни референтни звена и регионални центрове за оценка и обвързването им в мрежа, като логистична предпоставка за изграждането и функционирането на ИСОК в браншови и регионален аспект.
13.08.2015
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
Целта на този документ е да представи иновативни подходи за оценка на компетенциите и по-конкретно на личностните компетенции, определяни като ключови за успеха на компаниите, да предложи аргументиран избор за симулационнен модел за оценка на компетенциите, както и резултатите от неговото апробиране в едно предприятие и за две длъжности в него. Методологията включва използване на анкетни проучвания, проведени в рамките на Информационната система за оценка на компетенциите, за определяне на очакванията и изискванията към компетенциите в компаниите в страната, както и на методите, използвани за тяхното дефиниране; след проучване на иновативни и респективно симулативни методи за оценка на компетенциите, е избран конкретен симулационен модел – център за оценка, който е тестван в едно предприятие и две длъжности.
27.01.2012
Целта на този документ е да се направи проучване и анализ на състоянието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", като се опишат основните специфични фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила, чрез изследване на специфичните особености, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните изменения на сектора в България. Направен е икономически анализ на сектора като е посочено мястото му в Хранително-вкусовата промишленост на страната като сектор с традиции. Анализирани са основните произвеждани продукти, традиционните пазари, към които е насочен износа на основните продукти. Направен е анализ на водещите предприятия в сектора по брой на заетите, по основни финансови показатели. Особено внимание е отделено на състоянието на работната сила - изменения в броя, възрастовата структура, квалификационните изисквания към заетите, необходимите знания и умения, основните професии. Използваните информационни източници са от национално и международно значение - НОИ, НСИ, МЗХ, отдел Агростатистика на МЗХ, Евростат. Използвани са разработки по проекта, данни от БСК, анализи на СППЗ.
11.04.2012
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основните фактори, влияещи за тяхното развитие за сектора "Транспорт". Източниците, използвани за целите на анализа са статистически –национални и международни. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на опита си, наличната информация и общоевропейските и световните практики.
08.02.2012
Представеният анализ обхваща производството/ пазара на пиво и малц в България и ЕС; промените и преструктурирането на компаниите и бранша; иновативното технологично, техническо и продуктово обновление. Характеризирани са движещите сили за възходящата динамика и политиките, които обуславят/формират тенденциите за растеж, обвързан с общата икономическа и социална среда, надграждането на добрите практики във всички аспекти на дейността на сектора, с основен фокус върху управлението на човешките ресурси и добавената стойност, която те генерират чрез капитала на знанието и уменията. Дадени са данни за състоянието на бранша в развитие, приносът му за икономиката и фиска на страната и на глобално европейско ниво чрез изследване на статистически индекси и сравнителен анализ по отношение пазарни показатели, добавена стойност, директна и индиректна заетост, инвестиционен и иновационен процес. Посочени са връзките между тези характеристики и тенденциите/изискванията за компетенциите на работната сила в пивоварната индустрия. Представени са взаимодействията с образователни и научни институции, участващи във формирането на приложими знания и умения. Изследвани са връзките между образователните и професионални характеристики с цел покриване квалификационните изисквания и базовите компетенции, необходими за развитието на сектора. Предмет на специално внимание в анализа са организацията и политиките в управлението на човешките ресурси, насочващи разработването на базов модел на компетенциите.
02.03.2012
Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места. Посочена е продуктивността в сектора и са направени сравнения с други сектори.
21.02.2012
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основнитефактори, влияещи за тяхното развитие, за сектора "Дейности по обслужване на сгради и озеленяване".Източниците, използвани за целите на анализа са статистически – от национални и международни източници. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, експертите изготвили анализа излагат своето мнение на база на собствения опит, наличната информация,общоевропейските и световните практики.
07.02.2012
Целта на този документ е да даде кратка синтезирана информация за сектор „Охрана и разследване“, която да бъде оценена и заложена като основа за разработка на проект за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Разглежда се икономическата и социалната обстановка в страната през последните няколко години, като са направени констатации и изводи от гледна точка на заетост и работна сила в сектора.Освен, че е направен анализ на основните проблеми и тенденции, се прави съпоставка и спрямо наличните такива в страните от Европейския съюз.
31.01.2012
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните години на тенденциите на развитие на процесите в сектор „Дейности по охрана и разследване”, с оглед на изследване на състоянието на сектора на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции, да се оцени качеството на професионална компетентност на служителите, да се определи баланса между търсене и предлагане човешки ресурси според специфичните потребности на дейностите в сектора по охрана и разследване, както и да се очертаят перспективите за развитие на човешкия фактор в бранша. Използваната методология включва информационни източници като Евростат, НОИ, НСИ и др. За изследването са използвани също опита и мнението на фирми с дългогодишна практика в тази сфера. Анализът съдържа основни заключения, фокусирани върху формулиране компетентностите на работната сила, определяне на дефицитни длъжности, професии и компетенции, както и конкретни предложения и препоръки за усъвършенстване законодателството и чрез проекта, ефикасно оценяване и усъвършенстване на работната сила в сектора.
03.09.2012
Този документ разглежда комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда, както и основните фактори, влияещи върху динамиката на изискванията към работната сила и тяхното развитие за сектор „Мехатронни системи и автоматизация”. Основният фактологически материал се отнася преди всичко за членуващите в Индустриален клъстер „Мехатроника и автоматизация“ предприятия и организации.
21.11.2012
Документът анализира основните тенденции в количествените и качествените показатели в развитието на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води" в България през последните няколко години и влиянието на икономическата криза върху заетостта. Изследвани са основните фактори, които влияят върху развитието на човешките ресурси. Отделено е място на демографските особености в сектора. Анализирано е образователното ниво и квалификацията на заетите в сектора. Направена е прогноза за развитието на сектора, възможните очаквания в неговото технологично и структурно развитие, посочени са очакванията за необходимостта от появата на нови професии, специалности и работни места. Засегнат е въпросът за необходимостта от нови умения и компетенции в сектора. Описани са примери за добри практики, политики и системи за управление на заплащане и стимулиране. Посочени са слабостите в системата на професионално обучение на учениците и студентите, както и в отношенията между бизнеса и образователната система.
06.03.2012
Цел на този документ е проучване и анализ за изходното състояние и очакваните тенденции в развитието на сектор „Преработка на мляко и млечни продукти”(ПММП) и неговата икономическа значимост, както и факторите, които пряко влияят върху състоянието и неговото развитие. Най - голямо внимание е отделено на човешките ресурси, на тяхната възрастова и образователно – квалификационна структура, както и на тенденциите за тяхното развитие. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите относно образователната и професионалната им подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и компетенциите. Представени са различните възможни сценарии за развитие, като са набелязани основните стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции. Дефинирани са нови ключови длъжности, професии и компетенции в сектора и препоръките за промяна в административно – правната уредба.
06.03.2012
Обработената информация и резултатите са използвани за анализ на икономическото състояние и потенциала за растеж на Сектор „Текстил и облекло”. Определени са възможните сценарии за развитие на световния бизнес модел на сектора и мястото на сектора в българската икономика поне в хоризонт 2020. Въз основа на сценариите са идентифицирани пилотните за България и сектора предприятия в страната и ключовите длъжности в тях. За целите на анализа като основен е възприет методът на вторичното изследване известен още като Desk Research. Философията на метода се изразява в използването като първични, на данни от вече извършени други изследвания и/или анализи. Основните изводи са, че секторът е в състояние рязко да повиши производителността на труда чрез подобряване на процесите в образователно квалификационната инфраструктура. Необходимо е да се разработят компетентностни модели за трите подсектора (текстил, трикотаж, конфекция). Подсектор конфекция има най-голямо икономическо и социално значение от трите подсектора. При създаването на СКС трябва да се даде приоритет на подсектор Конфекция. При подбора на пилотни предприятия за сектора и създаването на експертен потенциал от секторни оценители на компетенциите на работната сила, трябва да се даде предимство на подсектор конфекция. При избора на пилотни предприятия от подсектор конфекция да се предпочетат такива, които прилагат бизнес модел, съчетаващ повече организационни и пазарни решения.
06.03.2012
Този анализ разглежда икономическите параметри, състоянието на административната среда, както и основните фактори, влияещи върху динамиката на изискванията към работната сила и тяхното развитие за сектор "Транспорт" с акцент предимно върху подсектор „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“. Основният фактологически материал се отнася преди всичко за предприятията и организациите, членуващи в работодателската организация „Асоциация за обучение в транспорта“. Освен данни от официални статистическите източници, използваната литература и комуникацията с ръководствата на някои от избраните предприятия, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на своя опит, наличната информация и общоевропейските и световните практики. Формулирани са и препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на Проекта, включително за промяна на нормативната база и други документи, отнасящи се в по-широк контекст и до развитието на целия сектор „Транспорт“.
07.11.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа