Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Документът описва структурата, функциите, начина и подходите за изграждане в България на национална партньорска референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила с участието на държавата, работодателите и синдикатите на трипартиден принцип. Основната цел на изграждането на Националната референтна мрежа е да се създаде устойчива организационната инфраструктура от пилотни секторни референтни звена и регионални центрове за оценка и обвързването им в мрежа, като логистична предпоставка за изграждането и функционирането на ИСОК в браншови и регионален аспект.
13.08.2015
Основната цел на методиката е да подпомогне идентифицирането на ключовите длъжности на фирмено, секторно и регионално ниво. Настоящият документ не само разглежда видовете методи за оценка и най-прилаганите системи за оценка в света, анализира техните предимства и недостатъци, но създава и предлага иновативна методика за оценяване на длъжностите. Тя включва всички необходими етапи за въвеждането на подобен проект в едно предприятие.
11.11.2010
Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията.
11.11.2010
Този документ описва методиката за разработване на материали за самоподготовка за тестване на дигитални компетентности чрез използването на платформата за електронно обучение ILIAS. Електронното обучение предоставя възможност за индивидуална подготовка, без необходимост от участие във групови обучения „лице в лице“. Съществено предимство на този вид обучение, в сравнение с другите форми, е възможността за подготовка по всяко време и на всяко място. Електронното обучение позволява и гъвкавост при избор на обучителни уроци. В документа се прави кратко обобщение на теоретичната основа и актуалните изследвания в областта на разработването на електронно обучение. Разгледани са основните концепции, модели и подходи, които се използват в процеса на разработване на електронно обучение. Разписана е методиката, по която се разработва и структурира електронно обучение. Разгледани са етапите, през които преминава процесът на разработване. Представен е примерен екран с учебно съдържание, структуриран за въвеждане в платформата ILIAS. Представен е и пример за учене чрез правене, базирано на сценарий. В третата част на анализа са изведени някои ключови моменти в процеса на разработване на електронно обучение. Изведени са и някои основни принципи за разработване на ефективно електронно обучение. Последният раздел на документа съдържа приложения към методиката. Приложенията включват методически указания за разработването на: структурата на електронен курс; съдържанието на електронен урок, примерите и медийните елементи, както и чек-листове за проверка на екранното съдържание.
03.08.2012
Настоящите методически указания са създадени в рамките на националния проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони и имат за цел да подпомогнат създаването, внедряването и ефективното използване на управление, базирано на компетенции, чрез обективен анализ и оценка на длъжностите, създаване на работещ компетентностен модел и разработване на карти за оценка на компетенциите.
15.12.2011
Документът е предназначен за специалистите на БСК, които разработват информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Предложеният доклад е от среща с международни експерти, проведена през 2011 г.
03.08.2012
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕЗ 2013 Г.
10.04.2013
Документът обединява смислово и логически разработените до този момент по проекта методически материали и обобщава основните възможности и насоки за дефиниране функционалностите на Информационната система за оценка на компетенции (ИСОК).
10.12.2011
Формулирани са констатациите от систематизирането на налична информация и материали от досегашната практика на браншови и регионални работодателски организации по определяне на критерии за избор на оценители в различни направления от тяхната дейност, които да се използват по аналогия. Описани са работни виждания за критериите за избор на водещи оценители в регионалните центрове за оценка, които ще имат определяща роля при организацията на валидирането и сертифицирането на компетенции.
13.08.2015

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа