Обяви
БСК организира безплатни обучения за работа в екип, ефективни комуникации и адаптивност
28.04.2014

Валидност на обявата: 30.06.2014


БСК организира безплатни обучения за работа в екип, ефективни комуникации и адаптивност. Обученията ще се проведат в периода м. април - юни 2014 г. и ще се водят Георги Стоянов, експерт с натрупан опит в управлението на човешките ресурси. В обученията могат да се включат заети лица, самонаети лица и студенти. Няма ограничения в броя обучения, в които може да участва един кандидат.

 

Обученията са тридневни, започват в 9.00 и приключват в 17.00 часа. Участниците ще получат материали Обученията се провеждат на български език. След успешно завършване на обученията, участниците получават сертификат за придобити ключови компетенции.

 

БСК поема разходите по провеждането на обученията, но не покрива разходи за нощувки, дневни и транспорт.

 

Обученията по ключови компетенции се реализират от БСК по проект„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" (ИСОК), финансиран по ОПРЧР.

 

За записвания е необходимо да се попълни и изпрати заявление за участие в обучението.(публикувано е по-долу)

 

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯТА:

 

Социални умения и работа в екип

 

Ефективните социални взаимодействия се основават на компетенциите да разграничаваме индивидуалните различия на хората, техния социален статус и роли и да действаме в съответствие с тях за постигането на целите.

 

Те предполагат желание за включване в социални интеракции, оказване и приемане на помощ и подкрепа, изграждане на мрежа от отношения, както и създаване и поддържане на доверие към другите.

 

Обучението ще даде възможност за придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип от гледна точка на социалните взаимодействия в екипа (общуване в екипа, вземане на решения и разрешаване на конфликти в екипа), създаване на положителен микроклимат в екипа и ефективност на екипната работа.

 

Ефективни комуникации

 

Комуникацията като компетенция е способността да се взаимодейства с другите за постигане на определени цели. Към този термин се отнасят точността, яснотата в изказа, разбирането, ефективността на процеса. Комуникативността включва отвореност към другите, лекота в общуването, установяване на много и различни контакти, управление на процеса на комуникация.

 

В рамките на обучението ще бъдат разгледани принципите на ефективна комуникация, общите модели на общуването, техники и методи за ефективна комуникация. Участниците ще придобият знания относно основни понятия и умения за предаване и приемане на информация, уверено и аргументирано самопредставяне, овладяване на словесната и невербална комуникация, задаване на въпроси, активно и емпатично слушане.

 

Адаптивност и асертивност

 

Адаптивността е способността за приспособяване към променящите се условия, като задачи, изисквания или ситуации, и за възможно най-бързо и безконфликтно приспособяване на собственото поведение към даденостите на момента – при смяна на работното място, при промяна в технологията и организацията на труда, в социалните взаимоотношения. В обучението тази компетентност ще бъде развита в посока как индивидът да се впише в дадена организационна култура, как да реагира на промените и развитието, как да се вгради в екипа.

 

Асертивността е способността на индивида да изрази мнение, да защитава правата си, без да нарушава правата на другите. В рамките на обучението участниците ще развиват умения за отстояване на собственото си мнение, позиция и права, умения да отказват, да изразят неодобрение или несъгласие, но всичко това през призмата на социалните взаимодействия.

 

За преподавателя

 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

 

Магистър по икономика, следдипломни специализации: „Външна търговия и международно право”, „Обучение за треньори за социално- педагогически тренинг и управление на човешките ресурси”, докторант към катедра „Социални дейности“, факултет „Педагогика“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавателят «идва от бизнеса»... има 15-годишен професионален опит като търговец, от които последните осем години като търговски директор. Той има богат практически и мениджърски опит в сферата на търговската дейност, подбора и управлението на търговски екипи. От 2008 година е управител на Тийм Билдинг ЕООД, с основна дейност дизайн, организиране и провеждане на тренинги, обучения и тийм билдинг. За различни корпоративни клиенти и екипи, Георги Стоянов е подготвял и провел интерактивни тренинги и обучения основно на т.нар. „меки”, преносими умения, в т.ч. „Развитие и сработване на екипи”, „Емоционална интелигентност”, „Водене на преговори”, „Вземане на решения”, „Управление на времето” и „Разрешаване на конфликти”. Георги Стоянов е съосновател и заместник-председател на Българска асоциация за медиация. Повече от 7 години професионален опит като медиатор, а вече и сертифициран обучител на медиатори. Участва активно в дейността на Център за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд от самото му създаване в началото на 2010 г.

 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

 

МАРЛЕН МОЛЛОВА, ЕКСПЕРТ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

ТЕЛ. 02 932 09 69

E-MAIL: m.mollova@bia-bg.com


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа