Въпроси и Отговори

Въпрос:

 

Kак можем да се регистрираме като потребители на Информационната система за оценка на компетенциите?

 

Отговор:

 

Всяка организация, която желае да използва Информационната система за оценка на компетенциите, за да внедри и прилага компетентностния подход в управлението на човешките ресурси, може да се регистрира като организация-потребител в MyCompetence. За целта е необходимо да се попълни заявление, достъпно online на адрес: http://mycompetence.bg/registercompany.

 

Попълненото заявление се разпечатва, подписва се от представляващия юридическото лице, сканира се и се изпраща на Националния център за оценка на компетенциите по електронна поща на адрес: office@competencemap.bg. В срок от 7 работни дни след получаване на заявката за регистрация организацията-потребител получава на посочения от нея електронен адрес първоначална парола за достъп до потребителския си профил. При непълно попълване или предоставяне на неверни данни в регистрационната форма БСК има право да откаже регистрацията.

 

Организацията-потребител носи цялата отговорност за предоставяне и прекратяване на достъпа на нейни служители до информацията, налична в потребителския й профил. Единствено организацията-потребител може да определя и променя броя на лицата, които администрират профила й. БСК не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи, причинени на организацията-потребител от лица, на които тя сама е предоставила достъп до потребителския си профил.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа