Новини
МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
03.05.2017

На сайта на МОН е публикуван проектът за План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, която е приета още през 2014 г. Той включва различни дейности, чрез които да се благоприятства ученето през целия живот. Дейностите в Плана обхващат следните области:

 

·         Осигуряване на условия за преход към функционираща система за ученe през целия живот

·         Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното възпитание и подготовка

·         Прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище

·         Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността

·         Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност

·         Модернизиране на висшето образование

·         Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот след приключване на трудовата кариера

·         Координиране на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот

 

Реализирането на дейности от тези области ще бъде в съответствие с нововъведенията в Закона за предучилищно и училищно образование. Очаква се да бъдат въведени нови рамкови програми за придобиване, актуализиране и разширяване на професионална квалификация, както и за продължаващото обучение. Освен това ще се прилагат и основните принципи и характеристики на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). 

 

Очаква се след одобрение на Плана за действие в сила да влязат дейностите, като отговорни институции по тях са както самото Министерство на образованието и науката, така и други като Министерство на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение и други. МОН очаква бележки, становища и предложения по проекта за Плана за действие до 29 май 2017 г. включително
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа