Новини
Меморандум за сътрудничество подписаха БСК и Съветът на ректорите Меморандум за сътрудничество подписаха БСК и Съветът на ректорите
30.11.2018
Източник: БСК

Българската стопанска камара (БСК) и Съветът на ректорите (СР) подписаха днес, 30 ноември 2018 г., Меморандум за сътрудничество, целящ постигането на по-висока практическа насоченост и повишаване ефективността на взаимовръзката на висшето образование с пазара на труда.

Подпис под документа поставиха изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев и председателят на СР проф. Любен Тотев.

Двете страни се ангажират да обединят усилията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование в България, вкл. чрез приобщаване на браншовите и регионалните индустриални съюзи и работодателски организации при формирането на политиката за развитие на висшето образование.

Като приоритетни области за сътрудничество в Меморандума са посочени:

  • Усъвършенстване на нормативната база в областта на висшето образование;
  • Развитие на диалога между висшите училища и бизнеса,
  • Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, съобразно прогнозираните потребности от работна сила на пазара на труда;
  • Създаване на условия за по-ефективна реализация на пазара на труда на завършилите висше образование кадри;
  • Използване на възможностите на компетентностно базирания подход в процеса на обучение,
  • По-широко приложение на електронното и дистанционно обучение във висшите училища;
  • Разширяване на практическата подготовка в на студентите в реална работна среда и стимулиране включването им в научно-приложна дейност чрез реализиране на иновативни проекти и др.;
  • Насърчаването на продължаващото обучение и нарастване ролята на бизнеса и университетите в развитието на системата за учене през целия живот.

За постигане на поставените цели двете страни ще осъществяват съвместни инициативи и участия в работни групи на национално и европейско ниво по проблемите на висшето образование, ще подготвят съвместни становища за усъвършенстване на нормативната уредба, ще разработват съвместни проекти и ще обменят информация и експертиза.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа