Национален съвет за оценка на компетенции - НСОК

Национален съвет за оценка на компетенциите (НСОК) e постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Съветът ще:

  • утвърждава компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти;
  • разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда;
  • прави предложения за промяна на нормативната уредба;
  • приема препоръчителни социално-осигурителни прагове  по браншове и длъжности;
  • прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).

Съветът ръководи Националната референтна мрежа (НРМ) за оценка на компетенциите на работната сила, която е в процес на изграждане в рамките на проекта. Мрежата ще обхваща 20 секторни референтни звена и 10 регионални центрове за оценка на компетенциите. НРМ е организационна „инфраструктура”, необходима за изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила. Мрежата ще обезпечава логистично разработването, утвърждаването и внедряването в практиката на компетентностни модели на секторно и корпоративно ниво. Общата методическа и съдържателна координация на дейностите в Националната референтна мрежа се осъществява от Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК).

 


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа