Национален център за оценка на компетенции - НЦОК

Националният център за оценка на компетенции (НЦОК) подпомага методически и организационно дейността на Националния съвет за оценка на компетенциите и е оперативния орган за развитие на Националната референтната мрежа и за разработването и прилагането на компетентностния подход в управлнието на човешките ресурси.
НЦОК реализира целите на проекта и своята дейност като:

  • Подпомага методически и организационно дейността на националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК);
  • Разработва и консултира прилагането на всички стратегически документи, отнасящи се до устойчивото функциониране на НРМ;
  • Консултира и подпомага методически и организационно дейността на секторните референтни звена и на регионалните центрове за оценка;
  • Прилага и развива система за сертификация на оценители;
  • Координира разработването на компетентностните модели;
  • Подготвя наръчници за работа на НРМ и оценителите;
  •  Обезпечава методически експертните екипи и оценителите и координира провеждането на обучения, консултации и дискусионни форуми, предвидени при изпълнението на Проекта;
  • Събира, систематизира и публикува информация за нормативни изисквания, стандарти, добри практики, чужд опит и инструментариум за оценка на компетенциите на работната сила;
  • Поддържа информационния портал в Интернет;
  • Отговаря за функционирането на ИСОК.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа