Новини
Нов модул: Инструменти за анализ и одит на длъжности и работни места Нов модул: "Инструменти за анализ и одит на длъжности и работни места"
28.01.2019
Източник: Българска стопанска камара

 

Е-модул „Инструменти за анализ и одит на длъжности и работни места“ към Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence е насочен основно към предприятията в България, към експерти и организации, занимаващи се с дейности в областта на управлението на човешките ресурси, както и към всички, които могат да намерят приложение за целите си.

Основното предназначение на е-модула предполага подпомагане на предприятията при анализ и одит на длъжности и работни места, при оценка и ранжиране на длъжности в предприятията, при необходимост от съгласуване и взимане на решения чрез постигане на консенсус.

Е-модула включва два основни компонента:

Компонент „Анализ и одит на длъжности” - подпомага процеса по анализ и одит на длъжности в едно предприятие и предоставя необходимите за целта насоки и инструменти (онлайн структура на длъжностна характеристика; работни карти, въпросници) към отговорните за тази дейност лица в предприятието.

Компонент „Оценка и ранжиране на длъжности” - стъпва на аналитичния подход на оценяване на длъжност по метода на точкуването по фактори и метода Делфи. Компонента предоставя онлайн/офлайн среда и инструменти за определяне на фактори (критерии) за оценка на длъжностите и за провеждане на експертна оценка с цел ранжиране (степенуване) на длъжностите в зависимост от тяхното значение за постигане на целите и стратегията на предприятието. Сериозно предимство на модула е, че дава възможност предприятието само да избере значимите за своята дейност фактори, като използва професионално разработен за целта инструментариум.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа