Образование и професионално обучение
Анализ на основните проблеми на оценката и управлението на компетенциите на работната сила в образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2013 г.
16.07.2014

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда. Принос за постигане на горната цел е и включеното през 2013 г. „Изследване на съответствието между състоянието и очакванията и потребностите на бизнеса».

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Анализ на основните проблеми на оценката и управлението на компетенциите на работната сила в образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2014
06.06.2014

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда. Принос за постигане на горната цел е и включеният през 2014 г. „Анализ на съответствието между квалификацията и притежаваните компетенции от работната сила с очакванията и потребностите на бизнеса».

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Рамкови програми за обучения
04.02.2013

Документът предлага рамкови учебни програми за обучение по мениджърски, социални и граждански ключови компетенции, за придобиване на умения за междуличностно общуване и за учене през целия живот съгласно дефинициите на Европейската референтна рамка на ключовите компетенции за учене през целия живот.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Анализ на основните проблеми при развитие и управление на образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2012
12.11.2012

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Методика за разработване на материали за самоподготовка при електронно обучение
25.09.2012

Този документ описва методиката за разработване на материали за самоподготовка за тестване на дигитални компетентности чрез използването на платформата за електронно обучение ILIAS. Електронното обучение предоставя възможност за индивидуална подготовка, без необходимост от участие във групови обучения „лице в лице“. Съществено предимство на този вид обучение, в сравнение с другите форми, е възможността за подготовка по всяко време и на всяко място. Електронното обучение позволява и гъвкавост при избор на обучителни уроци. В документа се прави кратко обобщение на теоретичната основа и актуалните изследвания в областта на разработването на електронно обучение. Разгледани са основните концепции, модели и подходи, които се използват в процеса на разработване на електронно обучение. Разписана е методиката, по която се разработва и структурира електронно обучение. Разгледани са етапите, през които преминава процесът на разработване. Представен е примерен екран с учебно съдържание, структуриран за въвеждане в платформата ILIAS. Представен е и пример за учене чрез правене, базирано на сценарий. В третата част на анализа са изведени някои ключови моменти в процеса на разработване на електронно обучение. Изведени са и някои основни принципи за разработване на ефективно електронно обучение. Последният раздел на документа съдържа приложения към методиката. Приложенията включват методически указания за разработването на структурата на електронен курс; съдържанието на електронен урок, примерите и медийните елементи, както и чек-листове за проверка на екранното съдържание.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила - 2011
04.04.2012

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда. Използваната методология включва преглед, подбор и проучване на подходящи информационни източници за провеждане на изследването; използването на подходящи методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от изследването.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа