Общи параметри

 

Наименование на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“


Бюджет: 2 024 165 лева без ДДС 


Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор за изпълнение на услуги по проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. 


Период на изпълнение: 2017-2019 г.


Договор за финансиране № РД04-240/22.12.2017 г.


Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


Обхват на проекта: Национален

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа