Обяви
Обява за закупуване на компютри, хардуер и софтуер
01.07.2014

Валидност на обявата: 08.08.2014


 

Българската стопанска камара обявява процедура за избор на изпълнител за 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР


по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и  Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", което включва:

 

Доставка, инсталация, настройки и въвеждане в експлоатация на:

1. Система за управление на бази данни с клиентски лицензи за достъп (1 брой) , включваща:

1.1. Microsoft Windows Server Standard 2012R2 или еквивалентен продукт - 2 броя;

1.2. Microsoft SQL Server Business Intelligence 2012 или еквивалентен продукт - 1 брой.

2. Софтуер за групова работа, електронни пощи и задачи с клиентски лицензи за достъп (1 брой), включващ:

2.1. Microsoft Windows Server Standard 2012R2 или еквивалентен продукт - 4 броя

2.2. Microsoft SharePoint Server2013 или еквивалентен продукт - 1 брой

2.3. Microsoft Exchange Server Standard 2013 или еквивалентен продукт - 1 брой

3. Инструментариум за разработване на приложен софтуер (1 брой), включващ:

3.1. Microsoft Visual Studio Pro 2013 или еквивалентен продукт - 2 броя;

3.2. Microsoft Visual Studio Pro 2013 with MSDN или еквивалентен продукт - 1 брой

 

Доставка на:

4. Персонален компютър с монитор и лицензи - общо 67 броя, от които:

4.1 Персонален компютър с монитор и лиценз за операционна система - 22 броя;

4.2. Персонален компютър с монитор и лицензи за операционна система и офис пакет Office Home and Business 2013 - 40 броя;

4.3. Персонален компютър с монитор и лицензи за операционна система и офис пакет Office Pro 2013 - 5 броя;

5. Мултифункционално устройство - принтер, копир, скенер и факс - 4 броя;

6. Преносим компютър с лицензи - 15 бр., от които:

6.1. Преносим компютър с лицензи и офис пакет Office Home and Business 2013 - 4  броя

6.2. Преносим компютър и лиценз за операционна система - 11 броя

 

 

Срок за подаване на офертите:  17.00 часа, 08.08.2014 г., на адрес: 1000, София; ул. Алабин 16-20, стая 101

Дата на публикация: 24/07/2014

 

 


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа