Основни дейности по проекта

Дейност 1 - Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence и прилежащата инфраструктура чрез:

  • Учредяване на секторни консултативни съвети (СКС) в нови пет икономически сектора: сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на части и принадлежности за автомобили“; сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, дейност „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“; сектор „Добивна промишленост“; сектор „Преработваща промишленост“, дейност „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“; сектор „Строителство“ (с изключение на „Довършителни строителни дейности“). Разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места, като основа за разработване на секторни компетентностни модели (СКМ) в новите 5 (пет) сектора.
  • Разработване, тестване и утвърждаване на секторни компетентностни модели на 20 ключови длъжности в посочените пет икономически сектора;
  • Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните компетентности модели;

Дейност 2 - Актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда:

  • Оценка на валидността и актуалността на разработените и утвърдени в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в 20-те икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда.
  • Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence
  • Обновяване съдържанието на секторните компетентностни модели

Дейност 3 - Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията като елемент от Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence:

  • Разработване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията
  • Внедряване, валидиране и апробиране на електронния модул

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа