Новини
Оценка на емоционалната интелигентност Оценка на емоционалната интелигентност
17.03.2017
Източник: БСК

                                                         “ В организациите истинската сила и енергия се

                                                           генерират от взаимоотношенията. Видовете

                                                           отношения и способността да ги създаваме са

                                                           по-важни от всякакви задачи, функции и роли.”

                                                                                                            Маргарет Уетли

 

Емоционалната интелигентност

Винаги сме си мислили, че светът съществува обективно извън нас, но за съжаление се заблуждаваме, той е в нас. Ние възприемаме и преживяваме всичко по свой специфичен начин, който е повлиян от нашите мисли, чувства, потребности, опит, ценности и нагласи, или казано по друг начин, възприемаме обектите, явленията, събитията и отношенията  - „отвътре – навън“.  Нищо само по себе си не е добро или лошо, правилно или неправилно, важно или маловажно, тези признаци се приписват от нашите преживявания, чрез които заобикалящият ни свят се отразява във психиката ни. Човешкото поведение е съвкупност от действия, които индивидът предприема за да постигне определени цели, да задоволи свои потребности и да постигне оптимална приспособеност към заобикалящата го среда. Хората оценяват приемливостта на даден тип поведение въз основа на определени социални норми, които регулират поведението, упражнявайки по този начин социален контрол върху него. Но човешкото поведение в значителна степен се управлява от емоциите и чувствата. Те опосредстват общуването и взаимодействието и в конкретни случаи могат да блокират рационалното мислене и поведение. Така преотстъпваме управлението на собствените си емоции и поведение и ставаме подвластни на другите, на случайните обстоятелства, на спонтанността, предубедеността и инерцията. От друга страна емоциите и чувствата влияят на изявата на нашия рационален интелект, на способността да използваме и прилагаме притежаваните от нас знания, умения и опит. И още нещо, емоциите и чувствата влияят значително на нашето здраве, воля, жизненост и работоспособност.

 

Емоционалната интелигентност (EQ) е способността да разбираме и приемаме емоциите, чувствата и скритите механизми, които ни карат да реагираме и действаме по един или друг начин. EQ е способността да  идентифицираме, оценяваме, контролираме  и управляваме своите собствени емоции и тези на другите. Емоционалната интелигентност е ключова компетенция за упражняването на всяка професия и длъжност, независимо от нивото и в организационната йерархия и професионалната област. Управлението на хора, лидерството и работата в екип е разрешаване на проблеми, предимно на емоционално ниво. Когато специалистите човешки ресурси подбират хора за работа, те ги оценяват най-общо в два аспекта: лични качества, придобити знания, умения и опит; способност да се впишат в екипа и в организационните връзки и взаимоотношения. И в двата аспекта,  оценката на нивото на емоционалната интелигентност на кандидата за работа е от критично значение. Но за целта, оценяващите трябва да разполагат с надеждни инструменти.

 

Тест за оценка на емоционалната интелигентност EQ MyCompetence

Тестът за оценка на емоционалната интелигентност е създаден 2014 г. от екип специалисти в областта на психодиагностиката на личността и управлението на човешките ресурси. Инструментът е свободно достъпен онлайн и безплатен за ползване, чрез е-платформа на Националната система  за оценка на компетенциите – MyCompetence, на сайта www.mycompetence.bg. Тестът EQ MyCompetence може да се използва, както от индивидуален потребител на системата, желаещ да оцени своя професионален потенциал и да използва оценката в своето портфолио и CV, така и от администратор (специалист ЧР) от конкретна организация, който назначава (организира) оценката на група служители или кандидати за работа. При втория подход, резултатите (е-доклад) от оценката на EQ се насочват от системата към администратора на организацията. Тестът е приложим и в образователната система, като метод за оценка на знанията и уменията на ученици и студенти. Конкретните области на приложение на теста могат да бъдат следните:

 •  лично усъвършенстване;
 •  подбор на кандидати за работа;
 •  оценка на компетенциите на служителите и определяне на потребностите от обучение;
 •  управление на кариерата – развитие на служители;
 • идентифициране на таланти;
 • управление на приемствеността;
 • оценка на ефекта от внедрени политики и системи по управление на ЧР
 • дейност на асесмънт център;
 • дейност на кариерен център – ученици, студенти, безработни лица.

 

Тестът EQ MyCompetence измерва четири компонента на емоционалната

 интелигентност, обхващащи общо дванадесет характеристики на личността (скали):

 •  Себепознание – емоционално себепознание и самоувереност;
 •  Себеуправление – оптимизъм, адаптивност, емоционален самоконтрол и ориентация към постижения;
 •  Социално познание – емпатия и организационно познание;
 •  Управление на взаимоотношенията -  сътрудничество и работа в екип, лидерство, развитие на другите, управление на конфликти.

 

Резултатите от оценката се представят в е-доклад, който съдържа:

I.                    Въведение – същност на емоционалната интелигентност;

II.                  Резултати от теста – графично представен общ резултат в три нива (висок, среден, нисък) и графично и описателно представени резултати по дванадесетте измервани скали;

III.                Възможности (подходящи услуги) за по-нататъшно развитие на емоционалната интелигентност.

 

Работата с теста отнема не повече от 30 минути.

При допълнителни въпроси и съображения, не се колебайте да се свържете с нас:

Българска стопанска камара – Национален център за оценка на компетенциите

Лице за контакт: Пламена Григорова

телефон 02/932 09 65

email: p.grigorova@competencemap.bgЕмоцията и чувствата са преживявания. Емоцията е реакция на индивида към заобикалящата го действителност под формата на субективна оцветеност на преживяното. Емоцията е положително или отрицателно отношение на личността към даден стимул. Тя е първичен, бърз но не много точен сигнал. Силата на емоциите зависи от значимостта на стимулите и индивидуалността на отделния човек.

Чувството е псих.процес възникнал в резултат на отношението на човек към явления, предмети, хора, събития или към самия себе си с оглед удовлетворяване или неудовлетворяване на неговите потребности и цели. Чувствата са по-висши и по-сложни преживявания характерни само за човека.

Под  интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа