Очакван ефект

Постигането на целите на проекта и очакваните резултати:

 • Разширена инфраструктура на MyCompetence чрез учредени секторни консултативни съвета в 5-те икономически сектора;
 • Идентифицирани ключови длъжности в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ, одит и оценка на длъжности в предприятията;
 • Разработени и тествани Секторни компетентностни модели в 5-те нови икономически сектора;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 5 инструмента (тестове) за оценка на компетенции в съответствие с потребностите на утвърдените 25 сектора, обхванати в MyCompetence;
 • Разработени, тествани и валидирани най-малко 7 електронни обучения по преносими и специфични компетенции, включени в секторни компетентностни модели;
 • Описани не по-малко от 60 критично важни „рамки от компетенции“;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и ESCO;
 • Разработен софтуерен модул за структуриране и съпоставяне на информацията в MyCompetence и EQF (НКР);
 • Разработен електронен каталог на компетенциите по професии;
 • Разработен електронен национален класификатор на компетенциите;
 • Разработен електронен речник на генерични компетенции;
 • Разработен електронен речник на понятията в компетентностно базираният мениджмънт.
 • Обновено съдържание на компетентностните модели и длъжности от първите 20 икономически сектора в съответствие с новите изисквания;
 • Интегрирани в компетентностните модели нови, важни компетенции и поведенчески индикатори, измерващи степента на тяхното владеене;
 • Разработен, валидиран и апробиран електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила в предприятията.
 • Проведени обучения за работа с модула на специалисти от 25-те сектора;
 • Внедряване, апробиране и валидиране на електронния модул в пилотни предприятия от всеки от 25-те икономически сектора;

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа