Пазар на труда
Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
01.08.2019

Анализът на приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда е разработен от експерти на БСК и обхваща три експертни проучвания: 1. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в компетентностните профили на ключови длъжности, включени в системата MyCompetence. 2. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в онлайн обявите на българските работодатели за подбор на персонал (в частта изискванията към кандидатите). 3. Експертно проучване относно приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда - телефонно проучване чрез структурирано интервю - допитване до специалисти човешки ресурси в 50 предприятия, обхванати в инфраструктурата на системата MyCompetence. Документът е в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“ по проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Доклад [pdf]
Проучване на пазара на труда в България - 2014
31.10.2014

В настоящото проучване се акцентира върху актуалните и бъдещи демографски проблеми на пазара на труда и произтичащите от тях заплахи и рискове. Те са разкрити и систематизирани в няколко източника: намаляване на населението, застаряване на населението, миграция, като към тях се прибавя и още един източник: качеството на човешкия капитал. Анализирани са процесите, проблемите и тенденциите на трудовия пазар, отчитайки въздействието на демографската ситуация и пазарната конюнктура. За тази цел е направено описание на пазара на труда чрез проследяване на динамиката и равнищата на основните индикатори за икономическа активност, заетост и безработица, доходи от труд /РЗ/ и разходи за труд на работодателите. Откроени са регионалните, секторните и статусните различия на пазара на труда, проследени са различията и в основните индикатори за динамиката на пазара на труда в сравнителен план: България - Европейски съюз. На тази основа са разкрити факторни зависимости, тенденции и очаквания, систематизирани са проблемите, очертани са насоки, политики и конкретни инструменти за тяхното реализиране.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Проучване на пазара на труда в България през 2013 г.
16.07.2014

Този документ проучва пазара на труда в България през 2013 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от национални и регионални програми.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.
10.05.2013

Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2012 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки за работа от национални и регионални програми. При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания и анкетни проучвания, проведени по проекта, както и други, обобщение на опита на регионални и браншови организации, членуващи в БСК.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Проучване на пазара на труда в България през 2011 г.
02.04.2012

Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2011 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. За постигането на целта на анализа е извършено събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от Национални и регионални програми.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила
01.11.2010

Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др. Предстои анализът да се актуализира ежегодно.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Резюме на анализа Презентация

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа