Събития
Партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“

Организатор: МТСП
Дата: 28.11.2019
Място: МТСП


 

На 28 и 29 ноември 2019 г., в Министерството на труда и социалната политика (ул. Триадица 2, София), ще се проведе партньорска проверка на тема „Система за оценка на компетентността MyCompetence“.

 

Партньорският преглед ще се съсредоточи върху системите за оценка на компетентността и участието на участниците на пазара на труда в идентифицирането на нуждите от умения и компетентност.

 

Използваната в България система за оценка на компетентността на работната сила MyCompetence е онлайн базирана система, която предоставя информация, инструменти и специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. MyCompetence включва 370 модела на компетентност на ключови работни места в 25 икономически сектори.

 

Всеки модел на компетентност включва описание на длъжността, задачите и отговорностите, необходимите квалификации, както и знанията, уменията и компетенциите. Компетенциите са групирани в три групи: основни компетенции, управленски компетенции и специфични компетенции. Компетентностите са в съответствие с Националната квалификационна рамка. MyCompetence предоставя също инструменти за самооценка за идентифициране на пропуски в уменията и платформа за електронно обучение за повишаване на квалификацията.

 

MyCompetence е разработена от Българската стопанска камара, в сътрудничество с две национални синдикални организации. Националната мрежа за оценка на компетенциите, която включва работодатели, мениджъри, съветници, консултанти, експерти от правителствените органи и други институции, отговаря за разработването и актуализирането на моделите на компетентност.

 

По време на партньорския преглед ще бъдат обсъдени следните теми:

 

  • Какъв опит имат държавите при изработването на модели на компетенции / специфични за сектора стандарти?
  • Как страните осигуряват интегрирането на специфични за сектора стандарти (или модели на компетенции) с националните стандарти за образование и обучение?
  • Как се използват специфичните за сектора стандарти за актуализиране и модернизиране на учебни програми и квалификации?
  • Какви примери за ефективни структури за сътрудничество между участниците в образованието и обучението и на пазара на труда има в страните в контекста на разработване на модели на компетенции?
  • Каква е ролята на секторните комитети за умения / секторните съвети за умения в този контекст и как могат да бъдат създадени такива органи?
  • Каква подкрепа е необходима за развитието на ефективни структури за сътрудничество и от кого?
  • Ефективни ли са методите и инструментите за извършване на оценката?
  • Какво би могло да се подобри за 1) оптимизиране на процеса на съпоставяне на уменията на хората с изискванията за работа; 2) гарантиране, че учащите могат да надграждат съществуващите си умения чрез допълнително обучение; и 3) гарантиране, че резултатите от тестовете се записват и валидират по начин, който представлява валута на пазара на труда?
  • Какъв е Вашият опит, какви са ефективни мерки за подкрепа за създаване и поддържане на необходимата инфраструктура, за да се гарантира, че учащите и работниците се възползват от системата за оценка?

 

 

Предвижда се в партньорската проверка да се включат до 30 участници, вкл. представители и експерти от приемащата държава (България) и осем партньорски страни (Белгия, Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Малта, Словения и Испания). В партньорската проверка ще участват и представители на Европейската комисия.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа