Права за ползване

Права за ползване

Този Портал е собственост на Българска стопанска камара. Българска стопанска камара има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този Портал и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този Портал е предмет на авторското право на Българска стопанска камара с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този Портал без предварително изрично разрешение на Българска стопанска камара.

Връзки с други сайтове

Българска стопанска камара не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

Българска стопанска камара поддържа актуална информацията на Портал, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Българска стопанска камара не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този Портал.

Цялата информация на Портала се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в Портала е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - Българска стопанска камара, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Портала.


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа