Предложения за нормативни промени
Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво. Потенциално приложение в MyCompetence
24.10.2019

Настоящият документ е разработен с цел проучване на възможности за разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“. Този документ описва направено проучване за мерките на национално и европейско ниво за валидиране на неформално придобитите компетенции, както и нивото на напредък в конкретните страни членки.

Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво
Предложения за нормативни промени - 2013
15.08.2014

Документът се основава на постигнатите до момента резултати от извършените анализ и преглед на актуалните политики и стратегическите документи на Европейския съюз и съществуващата наднационална нормативна уредба в областта на електронно управление. Правят се анализ и преглед на политиките, състоянието, проблемите и законодателството в областта на електронното управление на национално ниво, както и на предпоставките за интегриране на MyCompetence в рамките на електронното управление.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила (2011)
01.02.2011

Преодоляването на недостига на квалифицирана работна сила в България предполага разработването на политики и прилагането на мерки с мултисекторен характер. Комплексният характер на причините, които пораждат недостиг на работна сила изискват и промени в трудовото законодателство, заплащането на труда, активната политика на пазара на труда, професионалното образование и обучение, социалното партньорство и др. В тази връзка за преодоляване недостига на работна сила се правят четири пакета предложения: нови политики за регулиране на пазара на труда, в т.ч. активни политики на пазара на труда и политики в областта на образованието и обучението; подобряване на управлението и институционалната структура; стимулиране сътрудничеството между социалните партньори за недопускане на недостиг на работна сила; промени в действащата нормативна уредба за недопускане недостиг на работна сила.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила (2010 г.)
01.02.2011

Целта на разработката е пакет от предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила, който да бъде обсъден в Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК). Методологията включва използване на информационни източници за изготвяне на предложения за нормативни промени, методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от прегледите на нормативната уредба и анализите.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа