Секторни референтни звена

Секторните референтни звена се състоят от Секторни конуслтативни съвети и секторен референт. Тяхната основна задача е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане. Секторните референтни звена имат следните основни функции:

  • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
  • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
  • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
  • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
  • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите         (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
  • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
  • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
  • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

Транспорт

Транспорт

Още...

Специализирано строителство

Специализрано строителство

Още...

Информационни технологии

Информационни технологии

Още...

Търговия на едро

Търговия на едро

Още...

Консервна промишленост

Консервна промишленост

Още...

Електромобили

Електромобили

Още...

Млекопреработване

Млекопреработване

Още...

Мехатроника

Мехатроника и автоматизация

Още...

Охрана и сигурност

Охрана и сигурност

Още...

Безалкохолни

Безалкохолни напитки

Още...

Търговия на дребно

Търговия на дребно

Още...

Електротехника

Електротехника

Още...

Металургия

Металургия

Още...

Месопреработване

Месопреработване

Още...

Електроника

Електроника

Още...

Машиностроене

Машини и оборудване

Още...

Фасилити

Фасилити мениджмънт

Още...

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа