Управление на човешките ресурси
Управление на знанието и организационно учене
22.05.2017

Управлението на знанието се базира на предположението, че организациите не успяват да използват изцяло потенциала, с който разполагат. Чрез него организациите се стремят да развият и придобият потенциално полезно за тях знание и да го направят достъпно, за да бъде използвано в подходящо време и място за постигане на максимален ефект и положителен резултат в цялостното организационно представяне. Смята се, че, ако организацията съумее да повиши ефективността на използване на знанието, с което разполага, макар и с минимален процент, ползите за нея ще бъдат огромни.

Изтегли
Водещите 10 тенденции в областта на човешкия капитал за 2016
22.05.2017

Анализът показва кои са основните тенденции в сферата на човешките капитал според проучване на Deloitte, направено за сред повече от 7 000 бизнес и HR лидери от 130 държави.

Водещите 10 тенденции в областта на човешкия капитал за 2016
Идеите движат света, а не парите
03.05.2017

Вече сме във времето на икономика, която не се основава толкова на капитали, колкото на знания, идеи, иновации, скоростно внедряване на проекти. Бързината е определяща и вече не големият изяжда малкия, е бързият поглъща бавния. Жизненият цикъл на продуктите се скъсява и непрекъснато има нужда от иновации. Парите се насочват не толкова към разширяването на нови мощности, колкото към идеи, които ще донесат висока добавена стойност. Клиентите са много по-добре информирани, те търсят и сравняват оферти, поставят своите изисквания и избират най-доброто. Инвеститорите са по-иновативни и са двигател на промяната. Живеем в т. нар. просветена конкуренция, където се състезават не капитали и производствени мощности, а идеи. Днес бизнес може да се стартира и бързо да се разшири с минимален капитал. Иновациите са фактор.

Идеите движат света, а не парите
Управление на преживяванията на служителите
02.05.2017

Днес, все повече се очертава тенденцията, че служителите гледат на работното място през призмата на потребители (вътрешен клиент). Освен доходи и сигурност, служителите искат да имат същите преживявания на работното място, каквито имат като потребители, като например да използват лесни, достъпни и съвременни технологии, да виждат смисъл в работата, да имат вълнуващи предизвикателства, да се чувстват успешни, да имат възможност да оценяват и споделят мнения за процеси, продукти и услуги и пр. Организациите започват да забелязват връзката между потребителския опит и преживяванията на служителите и за да осигурят уникален, положителен потребителски опит, те се стремят да създадат среда, където служителите не само да се чувстват ценени, но и да могат ефективно да си вършат работата. Казано по друг начин, качеството на живот на работното място, определя качеството на продукта, който се създава на това работно място. Разбирайки какво влияние оказва преживяването върху ангажираността и продуктивността на служителите, компаниите днес търсят начин как по-съществено да повлияят на този процес. Всичко това, доведе до появата на ново направление в мениджмънта - Employee Experience Management – EEM, което се фокусира върху управлението на преживяванията на хората в организацията. Преживяванията на служителите са сложна и важна тема, която налага на компаниите да оценят тясната връзка между физическата, емоционална и културна среда на служителите, както и средствата и връзките, от които те се нуждаят, за да изпълняват всекидневно работните си задължения.

Employee Experience Management
Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2014
19.12.2014

Този документ проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Разгледани са европейските политики за заетостта и развитието на работната сила за периода 2013-2014 г. и приоритетите на България, свързани с общите европейски политики. Представени са европейските инструменти за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, приложими стандарти и ролята на работодателските организации в процеса. Анализирана е структурата и организацията на дуалното обучение в страните от Европейския съюз, използването на игрови елементи (gamification) в развитието и оценката на уменията и компетенциите и на мобилните приложения за развитие на потенциала, подбор на персонала и придобиване и трансфер на знания.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
11.12.2014

Настоящият анализ на действащите системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво разглежда добри практики за организация на обучение, базирано на компетенции; прави преглед на иновативни подходи в организацията и приложението на електронни обучения и оценяване на работното място; както и на съвременни подходи за организация на стажове и практики; валидиране на придобити знания и умения в предприятието.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа