Управление на човешките ресурси
Обща концепция, насоки, подходи и механизми за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони
01.11.2011

Документът обединява смислово и логически разработените до този момент по проекта методически материали и обобщава основните възможности и насоки за дефиниране функционалностите на Информационната система за оценка на компетенции (ИСОК).

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите
30.06.2011

Целта на този документ е да представи иновативни подходи за оценка на компетенциите и по-конкретно на личностните компетенции, определяни като ключови за успеха на компаниите, да предложи аргументиран избор за симулационнен модел за оценка на компетенциите, както и резултатите от неговото апробиране в едно предприятие и за две длъжности в него. Методологията включва използване на анкетни проучвания, проведени в рамките на Информационната система за оценка на компетенциите, за определяне на очакванията и изискванията към компетенциите в компаниите в страната, както и на методите, използвани за тяхното дефиниране; след проучване на иновативни и респективно симулативни методи за оценка на компетенциите, е избран конкретен симулационен модел – център за оценка, който е тестван в едно предприятие и две длъжности.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила на национално, секторно и регионално ниво - 2010 г.
11.11.2010

Сред основните цели на изследването е да се идентифицират възможностите за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на квалифицирана работна ръка. Направен е преглед на националните политики, действащите регулаторни режими и отговорните институции и информационни системи в сферата на професионалното обучение и образование. Специално внимание е отделено на регионалните и секторни политики и практики в тази област, както и на корпоративните програми за обучение на работната сила.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Правила за оценка на компетенциите
12.10.2010

Документът представя методика за оценка на компетенциите по отделни позиции във фирмата и на браншово/регионално равнище. Представена е и методика за приложение на оценката на компетенциите в анализа на потребностите от обучение и развитие на фирмено равнище. Анализирани са практиките по оценка на компетенциите в България и на дейността на центровете за оценка и развитие. Изготвен е класификатор на инструментите за оценка на компетенциите.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Методика за разработване на компетентностен модел
01.10.2010

Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион. Документът представя методика за създаване на компетентностен модел, въвеждането му в организационната практика и приложението му с цел ефективно управление на човешките ресурси в организацията.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Методика за определяне на ключовите длъжности
01.10.2010

Основната цел на методиката е да подпомогне идентифицирането на ключовите длъжности на фирмено, секторно и регионално ниво. Настоящият документ не само разглежда видовете методи за оценка и най-прилаганите системи за оценка в света, анализира техните предимства и недостатъци, но създава и предлага иновативна методика за оценяване на длъжностите. Тя включва всички необходими етапи за въвеждането на подобен проект в едно предприятие.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа