Събития
Учредяване на Секторен консултативен съвет към сектор „Автомобилна индустрия“

Организатор: Аутомотив клъстер България
Дата: 19.04.2018
Място: София Тех Парк, сграда Инкубатор, бул. Цариградско шосе №111Б, ет. 2, офис 2.07, София 1784


 

На 19 април 2018 г., четвъртък, от 14.00 часа, в офиса на Аутомотив клъстер България (София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 3), ще бъде учреден Секторен консултативен съвет към сектор „Автомобилна индустрия“.

Съветът се създава във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.013-0001-С01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, с конкретен бенефициент МТСП. Проектът надгражда постигнатото по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), реализиран от БСК, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В предишния програмен период БСК изгради 20 секторни консултативни съвета, а в рамките на настоящия проект е предвидено изграждането на нови 5 съвета, един от които е този за сектор „Автомобилна индустрия“.

Основна задача на секторните конуслтативни съвети е създаването и актуализирането на секторните компетентностни модели и тяхното прилагане, вкл.:

 

  • Организират и координират дейности по изготвяне на анализи за тенденциите в развитието на технологиите и техниката, прилагането на „най-добрите” достъпни технологии и влиянието им върху изискванията към компетенциите на работната сила в сектора;
  • Създават специализирани експертни общности (от водещи мениджъри, технолози, експерти в областта на управлението на човешките ресурси, водещи оценители, аналитични специалисти от съответните технологични направления в сектора и др.), от които сформират експертните екипи за разработване и актуализиране на секторните компетентностните модели.
  • Организират изготвянето на експертизи за перспективността на развитие на конкретните предприятия в сектора и възможностите за възникването на нови производствени структури, нови професии и длъжности и свързаните с тях компетенции;
  • Прилагат или разработват препоръчителни секторни стандарти за изискванията към компетенциите на работната сила за определени значими за съответния сектор професии, съгласувано с интересите на пилотните предприятия;
  • Създават стандартизирани класификатори и описания на компетенциите (базирани на чуждестранни и български системи), адаптират ги към българските условия с участие на експертни групи от всеки от пилотните сектори и по целесъобразност ги актуализират на определен период от време;
  • Прилагат или разработват препоръки при определянето на индикатори за оценка компетенциите на работната сила за ключови длъжности, предназначени за заинтересованите предприятия от сектора и работата на оценителите в тях;
  • Организират и координират провеждането на експертизи, анализи и прогнози за потребностите от работна сила по професии и длъжности (работни места) в сектора с използването на секторните компетентностни модели;
  • Организират обсъждания, работни дискусии и изготвят проекто-становища за промяна в законовите и подзаконовите нормативни актове и документи, и ги изпращат по целесъобразност в националния съвет за оценка на компетенциите.

 

За допълнителна информация Миглена Митева – програмен директор – Аутомотив Клъстер България – тел. +359 896 901001, e-mail: miglena.miteva@automotive.bg.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа