Новини
Феноменът „неучещи и неработещи“ млади хора в България  Феноменът „неучещи и неработещи“ млади хора в България
17.03.2017
Източник: БСК

Младежката безработица остава сериозен проблем, както за България, така и за  страните в Европейския съюз. Според статистиката на НСИ (2016 г.), коефициентът на безработица при хората от възрастовата група 15 – 24 навършени години е 17,2%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 12.2%. Тези данни се приближават до средните европейски стойности. но това, което ни отличава е високият процент (22,2%) на неучещи и неработещи млади хора у нас спрямо средния за ЕС (14,8%) - данните са налични в приложения файл. По този показател, страната ни оглавява негативната класация по брой неучещи и неработещи млади хора, които според проучванията са около 160 000.  Загубата за икономиката ни от неизползването на този потенциал, възлиза на близо 2 млрд. лева годишно.

Какво показват данните от по-задълбочения анализ на тази социална група? Половината от младежите (51%) са  представители на малцинствените групи – роми и турци. Но тенденцията да се увеличава броя на неработещите и неучещите млади българи става все по устойчива в годините. Около половината от тях - 44% са ранно отпаднали от училище, 45% нямат никаква квалификация и не са работили никога, 9% са със средно образование и 2% с висше образование. Само 70 000 от неработещите и неучещите млади хора са се регистрирали в бюрата по труда, останалите 90 000 не проявяват никаква икономическа активност.

Причините за феномена „неучещи и неработещи“ млади хора са комплексни и могат да се търсят най-общо, като резултат от взаимодействието на следните фактори:

 

  • особености на социалната и семейната среда, потомствена безработица и маргинализация;
  • липса на образование и квалификация;
  • липса на ценности, нагласи и мотивация за трудова реализация;
  • придобиване на доходи по други канали – социални помощи, недекларирана заетост (сива икономика) нерегламентирана или незаконна дейност, продължаваща издръжка  от родителите (предимно работещи в чужбина). 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа