Целеви групи

Целеви групи, обхванати в проекта:

  • Работодатели и ръководители човешки ресурси;

  • Работници и служители;
  • Служители в институции и организации, работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол;
  • Търсещи работа лица, заети лица;
  • Образователни институции;
  • Учащи и студенти.

 

 

 

 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа