Цели на проекта

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез надграждане и разширяване на системата за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

 

Предмет на договора: Развитие на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence чрез разширяване на капацитета и обхвата на MyCompetence и прилежащата инфраструктура, актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014 г. секторни компетентностни модели (СКМ) в 20-те икономически сектора, обхванати от системата, разработване на e-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и на работни места като основа за разработване на новите СКМ, разработване на електронни обучения, както и на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила.

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа