Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът прави преглед на макроикономическото състояние на страната за периода 2005-2009 г. Специално за целите на изследването е подготвена и приложена методология за класация на икономически сектори и браншове според тяхната перспективност и развитие с цел прогнозиране на потребните за бъдещото икономическо развитие на България работни места, необходимата квалификация и умения. Чрез прилагане на методологията са подбрани над 20 основни сектора и 10 региона за задълбочаване на анализите и формиране на референтна мрежа за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.
16.08.2010
Целта на този анализ е да открои основните тенденции в макроикономическото развитие на икономиката на страната, включително на факторите, оказващи най-голямо влияние върху трендовете. Проследени са влиянията на международните цени и тенденции на световните пазари по отношение на ценообразуването във вноса и износа. Изследвана е тенденцията и структурата на инвестициите, включително влияние върху преструктурирането на икономическите сектори от гледна точка на трудовите ресурси, пазара на труда и заетостта. Традиционно е проследено състоянието и тенденциите в задълженията по сектори. Изследвани са фактори, които могат да окажат влияние върху бъдещото икономическо развитие. Сред анализираните фактори и движещи сили на промяната са технологиите, човешките ресурси, демографските промени, промените в околната среда и климата. Потърсени и прогнозирани са дефицитни професии и възможни нововъзникващи професии.
23.07.2012
Този документ представя основните икономически тенденции и факторите, които влияят върху икономическото развитие на България в периода 2008-2012 г. В целия разглеждан период България отчита най-ниско равнище на БВП на глава от населението сред държавите-членки на ЕС, което е над два пъти по-ниско от средното за съюза. Основни икономически фактори през разглеждания период: световната финансова и икономическа криза и въвеждане в България на плосък данък от 10% - корпоративен от 1.1.2007 г. и върху доходите на физическите лица – от 1.1.2008 г.
02.06.2014
Целта на този документ е да представи основните общи тенденции в развитието на икономиката на България чрез изследване на макроикономически показатели за периода 2005-2010 г. Използвани са показатели за брутен вътрешен продукт, външнотърговски стокообмен, инвестиционна активност, индикатори за преструктуриране на икономмиката. В анализа се съдържа прогноза за водещите фактори и движещи сили, които оказват влияние върху индустриалните промени, очакваните нововъзникващи професии и работни места. Чрез прилагане на форсайт техники са подготвени сценарии за развитие на макро- и секторно ниво. Прецизирана и приложена е методология за ранжиране на икономически сектори и браншове според степента на перспективност от гледна точка на прогнозиране на необходимите за бъдещото икономическо развитие работни места, квалификация и умения. За подготовката на методологията са използвани статистически бази данни: национални и международни, включително НСИ, НОИ, Евростат, UNIDO, UNCTAD, UN и др. За провеждане на изследването са използвани индикатори и критерии, като наборът на данните е въз основа на изследване на съществуваща информация.
21.02.2012
Този документ прави обобщение на основните термини, данни, политики по отношение на компетенциите на работната сила, включително факторните влияния. Използваната методология включва национални и международни информационни и статистически източници – НСИ, Евростат, ОИСР, ЮНИДО и др., както и анкетни и социологически проучвания сред специфични и специализирани професионални групи по отношение на системите за оценка на компетенциите на работната сила.
16.03.2011
Документът анализира основните тенденции в количествените и качествените показатели в развитието на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води" в България през последните няколко години и влиянието на икономическата криза върху заетостта. Изследвани са основните фактори, които влияят върху развитието на човешките ресурси. Отделено е място на демографските особености в сектора. Анализирано е образователното ниво и квалификацията на заетите в сектора. Направена е прогноза за развитието на сектора, възможните очаквания в неговото технологично и структурно развитие, посочени са очакванията за необходимостта от появата на нови професии, специалности и работни места. Засегнат е въпросът за необходимостта от нови умения и компетенции в сектора. Описани са примери за добри практики, политики и системи за управление на заплащане и стимулиране. Посочени са слабостите в системата на професионално обучение на учениците и студентите, както и в отношенията между бизнеса и образователната система.
25.01.2013
Целта на този анализ е да открои спецификата в състоянието и очакваните изменения в количествените, структурни и качествени характеристики на работната сила в машиностроителния сектор. Използвани са подходящи индикатори и критерии за характеристика и оценка на икономическото състояние, измененията в количеството и професионално-квалификационната структура на работната сила. Направена е експертна оценка на очакваните изменения в работните места, длъжностите и професиите в сектора. Представени са виждания за очакваните промени в уменията и компетенциите на работната сила от гледна точка на тенденциите в машиностроителното производство и възможните стратегии и политики на предприятията. Формулирани са основните проблеми в системата на продължаващото професионално образование в машиностроителния сектор. Основни изводи и заключения са направени при анализа на отделните компоненти на икономическото състояние и състоянието и оценката на работната сила в сектора.
07.11.2012
Целта на този документ е да задълбочи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Металургия”, като се отчитат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
16.10.2012
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 4 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Отбранителна промишленост” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Отчетени са изискванията на Стратегията за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. Предложени са методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.
13.02.2013
Документът задълбочава изследването на текущите тенденции, потребности и проблеми на предприятията, осъществяващи основно своята икономическа дейност по код 24 „Производство на основни метали“. Материалът надгражда изготвените до момента анализи за сектора, като основният фокус е към факторите, влияещи върху развитието на човешката сила.
05.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа