Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Този документ анализира основните тенденции в количествените и качествените показатели в развитието на сектор „Дейности по обслужване на сгради и съоръжения” (Фасилити мениджмънт) в България през последните няколко години и влиянието на икономическата криза върху заетостта. В анализа е обърнато специално внимание на човешките ресурси, заети в сектора – тяхната възрастова структура, образование, наличие на дефицитни професии, нови и бъдещи изисквания към работната сила. В анализа са посочени очакванията за появата на нови професии, специалности и работни места и е разгледан въпросът за необходимостта от нови умения и компетенции в сектора. Проследени са слабости в системата на професионално обучение в средните и висши училища.
20.09.2012
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основнитефактори, влияещи за тяхното развитие, за сектора "Дейности по обслужване на сгради и озеленяване".Източниците, използвани за целите на анализа са статистически – от национални и международни източници. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, експертите изготвили анализа излагат своето мнение на база на собствения опит, наличната информация,общоевропейските и световните практики.
07.02.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа