Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е изследване на основните показатели за състоянието и на най-важните тенденции в развитието на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите лица и образователното равнище на работната сила на национално равнище, по приоритетни сектори, икономически дейности и области. Проучването цели да допълни възможните направления, в които следва да се развива системата за оценка на компетенциите на работната сила на национално, браншово и регионално равнище .Използваната методология включва информационни национални и международни източници, включително статистически бази данни от НСИ, НОИ, ЕВРОСТАТ, ЮНЕСКО и др. За провеждане на изследването са използвани индикатори и критерии, като наборът на данните е въз основа на изследване на съществуваща информация.
11.11.2010
Този документ проучва пазара на труда в България през 2013 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от национални и регионални програми.
16.07.2014
Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2011 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. За постигането на целта на анализа е извършено събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от Национални и регионални програми. При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания на местен и чужд опит по политики на пазара на труда, анкетни проучвания проведени по проекта и други, обобщение на опита и „добри практики” в регионални и браншови организации, членуващи в БСК в тази област, както и подходящи информационни източници по обекта на анализа. Обстойно се разглежда политиките на управление на заетостта на пазара на труда - формите и начините за модернизиране на трудовото законодателство; повишаване качеството на човешкия капитал; ограничаването на недекларираната заетост: разработването на програми за заетост – национални, регионални, браншови, специфични; повишаване мобилността на работната сила; финансиране на активната политика на пазара на; прилагане на иновативни подходи за реализиране на политиката на пазара на труда; развитие на социален и граждански диалог. Формулирани са препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на проекта, включително и предложения за промяна на нормативната база е тази област.
07.05.2012
Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2012 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки за работа от национални и регионални програми.
13.05.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа