Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия.
05.08.2013
Проучването на добрите практики в Европейския съюз и развитите страни за съществуващите информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила се провежда за втора поредна година в рамките на проекта за създаване на информационна система за оценка на компетенциите в България (ИСОК), финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Ежегодната актуализация позволява проследяване на актуалните тенденции в прилагането на компетен тностния подход, изследване на европейските рамки и политики в областта на развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, идентифициране на добри практики и съвременни технологични решения, с цел подпомагане и насочване при изграждането на българския модел на национална система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.
16.02.2012
Анализът има за цел да допринесе за създаването на първоначална визия и функционалност на изгражданата от Българска стопанска камара (БСК) Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК). Проучени и изследвани са най-използваните и популярни в България корпоративни системи и инструменти за повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на работната сила.
19.08.2010
Този документ продължава проучванията на действащи системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво в България. Проучването акцентира на следните теми: анализ на добри практики за организация на обучение, базирано на компетенции; анализ на иновативни подходи в организацията и приложението на електронни обучения и оценяване на работното място; анализ на съвременни подходи за организация на стажове и практики на работното място; валидиране на придобити знания и умения в предприятието.
11.12.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа