Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 10 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Търговия на дребно” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат. Направен е преглед и избор на най-подходящите методи и модели за стратегическите анализи, с помощта на които се обработват данните, събрани от търговската практика през последните 10 години (2000-2010).
21.02.2012
Този документ проучва и анализира изходното състояние и очакваните тенденции в развитието на сектор „Търговия на едро” (ТЕ) и неговата икономическа значимост, както и факторите, които пряко влияят върху състоянието и неговото развитие. Най-голямо внимание е отделено на човешките ресурси и най-вече на тяхната възрастова и образователно–квалификационна структура, както и на тенденциите за тяхното развитие. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите относно образователната и професионалната им подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и на очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и компетенциите. Представени са различните възможни сценарии за развитие, като са набелязани основните стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции. Дефинирани са нови ключови длъжности, професии и компетенции в сектора и препоръките за промяна в административно – правната уредба.
21.02.2012
Целта на този документ е да предостави информация за състоянието на сектор „Строителство” - административна среда, заетост, инвестиции, фактори влияещи за развитието и напредъка на отрасъла, законова уредба, бюджет, обществени поръчки, човешки ресурси, квалификация на работната сила, количествени параметри за сектора, развитие и очаквания, водещи професии, начини за повишаване качеството на работната сила, възрастова структура, изисквания за промяна на компетенциите. Използваната методология включва множество информационни източници, като: НСИ, БНБ, ЦПРС, КСБ, FIEC, Евростат, европейски проучвания, международни анализи на световни икономисти и банки, Министерство на финансите, Агенция по заетостта, Информация и система за управление на средствата от ЕС, Европейската федерация на строителната индустрия, Администрацията на Министерски съвет, база данни на КСБ, анализи и публикации. Данните са обработени, анализирани и представени в графики и таблици, фокусирани върху целите и задачите пред сектора. Изготвени са и предложения и препоръки към промяна на нормативната среда.
21.02.2012
Документът описва структурата, функциите, начина и подходите за изграждане в България на национална партньорска референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила с участието на държавата, работодателите и синдикатите на трипартиден принцип. Основната цел на изграждането на Националната референтна мрежа е да се създаде устойчива организационната инфраструктура от пилотни секторни референтни звена и регионални центрове за оценка и обвързването им в мрежа, като логистична предпоставка за изграждането и функционирането на ИСОК в браншови и регионален аспект.
13.08.2015
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
Целта на този документ е да представи иновативни подходи за оценка на компетенциите и по-конкретно на личностните компетенции, определяни като ключови за успеха на компаниите, да предложи аргументиран избор за симулационнен модел за оценка на компетенциите, както и резултатите от неговото апробиране в едно предприятие и за две длъжности в него. Методологията включва използване на анкетни проучвания, проведени в рамките на Информационната система за оценка на компетенциите, за определяне на очакванията и изискванията към компетенциите в компаниите в страната, както и на методите, използвани за тяхното дефиниране; след проучване на иновативни и респективно симулативни методи за оценка на компетенциите, е избран конкретен симулационен модел – център за оценка, който е тестван в едно предприятие и две длъжности.
27.01.2012
Целта на този документ е да се направи проучване и анализ на състоянието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", като се опишат основните специфични фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила, чрез изследване на специфичните особености, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните изменения на сектора в България. Направен е икономически анализ на сектора като е посочено мястото му в Хранително-вкусовата промишленост на страната като сектор с традиции. Анализирани са основните произвеждани продукти, традиционните пазари, към които е насочен износа на основните продукти. Направен е анализ на водещите предприятия в сектора по брой на заетите, по основни финансови показатели. Особено внимание е отделено на състоянието на работната сила - изменения в броя, възрастовата структура, квалификационните изисквания към заетите, необходимите знания и умения, основните професии. Използваните информационни източници са от национално и международно значение - НОИ, НСИ, МЗХ, отдел Агростатистика на МЗХ, Евростат. Използвани са разработки по проекта, данни от БСК, анализи на СППЗ.
11.04.2012
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основните фактори, влияещи за тяхното развитие за сектора "Транспорт". Източниците, използвани за целите на анализа са статистически –национални и международни. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на опита си, наличната информация и общоевропейските и световните практики.
08.02.2012
Представеният анализ обхваща производството/ пазара на пиво и малц в България и ЕС; промените и преструктурирането на компаниите и бранша; иновативното технологично, техническо и продуктово обновление. Характеризирани са движещите сили за възходящата динамика и политиките, които обуславят/формират тенденциите за растеж, обвързан с общата икономическа и социална среда, надграждането на добрите практики във всички аспекти на дейността на сектора, с основен фокус върху управлението на човешките ресурси и добавената стойност, която те генерират чрез капитала на знанието и уменията. Дадени са данни за състоянието на бранша в развитие, приносът му за икономиката и фиска на страната и на глобално европейско ниво чрез изследване на статистически индекси и сравнителен анализ по отношение пазарни показатели, добавена стойност, директна и индиректна заетост, инвестиционен и иновационен процес. Посочени са връзките между тези характеристики и тенденциите/изискванията за компетенциите на работната сила в пивоварната индустрия. Представени са взаимодействията с образователни и научни институции, участващи във формирането на приложими знания и умения. Изследвани са връзките между образователните и професионални характеристики с цел покриване квалификационните изисквания и базовите компетенции, необходими за развитието на сектора. Предмет на специално внимание в анализа са организацията и политиките в управлението на човешките ресурси, насочващи разработването на базов модел на компетенциите.
02.03.2012
Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места. Посочена е продуктивността в сектора и са направени сравнения с други сектори.
21.02.2012
12...2»

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа