Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места.
09.10.2013
Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места.
09.10.2013
Анализът обхваща формиращите се тенденции в добивната промишленост в Европейския съюз и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вносът и износът на основни продукти и формирането на придадена стойност. Систематизират се предпоставките за формиране на нови работни места. Разгледани са някои действащите нормативни документи в ЕС и страната, засягащи различните производства в добивната промишленост, както и ускореното реализиране на технологии с висока ефективност и минимизирано отрицателно върху качеството на околната среда и здравето на хората. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието на този икономически сектор.
27.03.2012
Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места. Посочена е продуктивността в сектора и са направени сравнения с други сектори.
21.02.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа