Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Документът описва структурата, функциите, начина и подходите за изграждане в България на национална партньорска референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила с участието на държавата, работодателите и синдикатите на трипартиден принцип. Основната цел на изграждането на Националната референтна мрежа е да се създаде устойчива организационната инфраструктура от пилотни секторни референтни звена и регионални центрове за оценка и обвързването им в мрежа, като логистична предпоставка за изграждането и функционирането на ИСОК в браншови и регионален аспект.
13.08.2015
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните години на тенденциите на развитие на процесите в сектор „Дейности по охрана и разследване”, с оглед на изследване на състоянието на сектора на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции, да се оцени качеството на професионална компетентност на служителите, да се определи баланса между търсене и предлагане човешки ресурси според специфичните потребности на дейностите в сектора по охрана и разследване, както и да се очертаят перспективите за развитие на човешкия фактор в бранша. Използваната методология включва информационни източници като Евростат, НОИ, НСИ и др. За изследването са използвани също опита и мнението на фирми с дългогодишна практика в тази сфера. Анализът съдържа основни заключения, фокусирани върху формулиране компетентностите на работната сила, определяне на дефицитни длъжности, професии и компетенции, както и конкретни предложения и препоръки за усъвършенстване законодателството и чрез проекта, ефикасно оценяване и усъвършенстване на работната сила в сектора.
03.09.2012
Сектор „Електромобили“ безусловно ще се развива и ще заема все по-голям дял в общата автомобилна индустрия в ЕС и в света. Очакваният растеж ще бъде постигнат в средносрочен и дългосрочен аспект, но текущо изисква значителни инвестиции и развитие на технологиите и човешкия капитал. Развитието на този сектор може да подпомогне постигането и на редица екологични и технологични цели, заложени на ниво ЕС, а за България той може да изиграе ролята на двигател за икономически растеж, конкурентоспособност и заетост.
20.09.2012
Документът прави преглед на състоянието на сектора и мястото му в икономиката на България в момента. В него се обръща особено внимание на перспективите за развитие. Основни изводи: „През следващите 15 години се очаква електромобилите да достигнат пазарен дял от 3% в автомобилния сектор в световен мащаб. Цените на електромобилите ще падат бавно, но в дългосрочен план няма алтернатива на електрическите задвижващи системи. Следователно, електрическите автомобили са от жизненоважно значение за автомобилната промишленост и за нейното оцеляване. До налагането им, обаче, промишлеността ще бъде изправена пред безпрецедентни потребности от инвестиции, които ще се съчетават с изключително ограничен потенциал за печалба.“
16.01.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа