Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на наръчника е да подпомогне дейността по учредяването, планирането на работата и разгръщането на потенциала на структурните звена в Националната референтна мрежа от секторни референтни звена и регионални центрове за оценка. Реализацията на НРМ и работата на съставящите я секторни и регионални звена няма аналог в практиката у нас. По тази причина изготвянето на методически материали, които да бъдат включени в наръчника, е ориентирано в много голяма степен към пренасянето на подобни решения от други страни и от други области на социалната практика у нас.
10.12.2011
Представеният анализ обхваща производството/ пазара на пиво и малц в България и ЕС; промените и преструктурирането на компаниите и бранша; иновативното технологично, техническо и продуктово обновление. Характеризирани са движещите сили за възходящата динамика и политиките, които обуславят/формират тенденциите за растеж, обвързан с общата икономическа и социална среда, надграждането на добрите практики във всички аспекти на дейността на сектора, с основен фокус върху управлението на човешките ресурси и добавената стойност, която те генерират чрез капитала на знанието и уменията. Дадени са данни за състоянието на бранша в развитие, приносът му за икономиката и фиска на страната и на глобално европейско ниво чрез изследване на статистически индекси и сравнителен анализ по отношение пазарни показатели, добавена стойност, директна и индиректна заетост, инвестиционен и иновационен процес. Посочени са връзките между тези характеристики и тенденциите/изискванията за компетенциите на работната сила в пивоварната индустрия. Представени са взаимодействията с образователни и научни институции, участващи във формирането на приложими знания и умения. Изследвани са връзките между образователните и професионални характеристики с цел покриване квалификационните изисквания и базовите компетенции, необходими за развитието на сектора. Предмет на специално внимание в анализа са организацията и политиките в управлението на човешките ресурси, насочващи разработването на базов модел на компетенциите.
02.03.2012
Документът анализира основните тенденции в количествените и качествените показатели в развитието на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води" в България през последните няколко години и влиянието на икономическата криза върху заетостта. Изследвани са основните фактори, които влияят върху развитието на човешките ресурси. Отделено е място на демографските особености в сектора. Анализирано е образователното ниво и квалификацията на заетите в сектора. Направена е прогноза за развитието на сектора, възможните очаквания в неговото технологично и структурно развитие, посочени са очакванията за необходимостта от появата на нови професии, специалности и работни места. Засегнат е въпросът за необходимостта от нови умения и компетенции в сектора. Описани са примери за добри практики, политики и системи за управление на заплащане и стимулиране. Посочени са слабостите в системата на професионално обучение на учениците и студентите, както и в отношенията между бизнеса и образователната система.
06.03.2012
Обработената информация и резултатите са използвани за анализ на икономическото състояние и потенциала за растеж на Сектор „Текстил и облекло”. Определени са възможните сценарии за развитие на световния бизнес модел на сектора и мястото на сектора в българската икономика поне в хоризонт 2020. Въз основа на сценариите са идентифицирани пилотните за България и сектора предприятия в страната и ключовите длъжности в тях. За целите на анализа като основен е възприет методът на вторичното изследване известен още като Desk Research. Философията на метода се изразява в използването като първични, на данни от вече извършени други изследвания и/или анализи. Основните изводи са, че секторът е в състояние рязко да повиши производителността на труда чрез подобряване на процесите в образователно квалификационната инфраструктура. Необходимо е да се разработят компетентностни модели за трите подсектора (текстил, трикотаж, конфекция). Подсектор конфекция има най-голямо икономическо и социално значение от трите подсектора. При създаването на СКС трябва да се даде приоритет на подсектор Конфекция. При подбора на пилотни предприятия за сектора и създаването на експертен потенциал от секторни оценители на компетенциите на работната сила, трябва да се даде предимство на подсектор конфекция. При избора на пилотни предприятия от подсектор конфекция да се предпочетат такива, които прилагат бизнес модел, съчетаващ повече организационни и пазарни решения.
06.03.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа