Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Проучване и анализ за изходното състояние и очаквани тенденции в сектор „Месопреработване” с фокус върху характеристиките на работна сила – състояние, динамика и фактори, които обуславят изменения в числеността, структурата и квалификационните изисквания на заетите.
28.12.2011
Документът актуализира основни показатели /икономически и за заетостта/ за сектор „Месопреработване“ на национално ниво и европейско ниво, основните фактори, влияещи върху развитието на човешките ресурси – компетентностни модели на работната сила в сектора, очаквани промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г., стратегии и подходи за управление и мотивиране на човешките ресурси и повишаване компетенциите, очаквани нови професии и работни места, дефицитни работни места и професии. Направени са основни заключения, фокусирани върху целите и задачите на проекта. Формулирани са препоръки, свързани с промяна на нормативната база.
27.05.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа