Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да задълбочи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Туризъм”, като се отчитат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
07.11.2012
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Туризъм“ - 2013
15.01.2014
Цел на този документ е проучване и анализ за изходното състояние, очаквани тенденции на сектор „Туризъм” (вкл.негови основни подсектора „Хотелиерство” и „Ресторантьорство”), неговата икономическа значимост, както и факторите, които пряко влияят върху състоянието и неговото развитие. Специално внимание е отделено на човешките ресурси – структура и вероятностните сценарии за развитие. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите за организацията на образователната и професионална подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и изискванията на работните места. Представени са различните възможни сценарии за развитие, като са набелязани основните стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции на базата на Европейската квалификационна рамка. Дефинирани са нови ключови длъжности, професии и компетенции в сектора.
28.12.2011

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа