Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Представеният анализ обхваща производството/ пазара на пиво и малц в България и ЕС; промените и преструктурирането на компаниите и бранша; иновативното технологично, техническо и продуктово обновление. Характеризирани са движещите сили за възходящата динамика и политиките, които обуславят/формират тенденциите за растеж, обвързан с общата икономическа и социална среда, надграждането на добрите практики във всички аспекти на дейността на сектора, с основен фокус върху управлението на човешките ресурси и добавената стойност, която те генерират чрез капитала на знанието и уменията. Дадени са данни за състоянието на бранша в развитие, приносът му за икономиката и фиска на страната и на глобално европейско ниво чрез изследване на статистически индекси и сравнителен анализ по отношение пазарни показатели, добавена стойност, директна и индиректна заетост, инвестиционен и иновационен процес. Посочени са връзките между тези характеристики и тенденциите/изискванията за компетенциите на работната сила в пивоварната индустрия. Представени са взаимодействията с образователни и научни институции, участващи във формирането на приложими знания и умения. Изследвани са връзките между образователните и професионални характеристики с цел покриване квалификационните изисквания и базовите компетенции, необходими за развитието на сектора. Предмет на специално внимание в анализа са организацията и политиките в управлението на човешките ресурси, насочващи разработването на базов модел на компетенциите.
02.03.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа