Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Цел на този документ е проучване и анализ за изходното състояние и очакваните тенденции в развитието на сектор „Преработка на мляко и млечни продукти”(ПММП) и неговата икономическа значимост, както и факторите, които пряко влияят върху състоянието и неговото развитие. Най - голямо внимание е отделено на човешките ресурси, на тяхната възрастова и образователно – квалификационна структура, както и на тенденциите за тяхното развитие. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите относно образователната и професионалната им подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и компетенциите. Представени са различните възможни сценарии за развитие, като са набелязани основните стратегии за посрещане на необходимите нужди от нови умения и компетенции. Дефинирани са нови ключови длъжности, професии и компетенции в сектора и препоръките за промяна в административно – правната уредба.
06.03.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа