Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Обработената информация и резултатите са използвани за анализ на икономическото състояние и потенциала за растеж на Сектор „Текстил и облекло”. Определени са възможните сценарии за развитие на световния бизнес модел на сектора и мястото на сектора в българската икономика поне в хоризонт 2020. Въз основа на сценариите са идентифицирани пилотните за България и сектора предприятия в страната и ключовите длъжности в тях. За целите на анализа като основен е възприет методът на вторичното изследване известен още като Desk Research. Философията на метода се изразява в използването като първични, на данни от вече извършени други изследвания и/или анализи. Основните изводи са, че секторът е в състояние рязко да повиши производителността на труда чрез подобряване на процесите в образователно квалификационната инфраструктура. Необходимо е да се разработят компетентностни модели за трите подсектора (текстил, трикотаж, конфекция). Подсектор конфекция има най-голямо икономическо и социално значение от трите подсектора. При създаването на СКС трябва да се даде приоритет на подсектор Конфекция. При подбора на пилотни предприятия за сектора и създаването на експертен потенциал от секторни оценители на компетенциите на работната сила, трябва да се даде предимство на подсектор конфекция. При избора на пилотни предприятия от подсектор конфекция да се предпочетат такива, които прилагат бизнес модел, съчетаващ повече организационни и пазарни решения.
06.03.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа