Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да се направи проучване и анализ на състоянието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", като се опишат основните специфични фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила, чрез изследване на специфичните особености, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните изменения на сектора в България. Направен е икономически анализ на сектора като е посочено мястото му в Хранително-вкусовата промишленост на страната като сектор с традиции. Анализирани са основните произвеждани продукти, традиционните пазари, към които е насочен износа на основните продукти. Направен е анализ на водещите предприятия в сектора по брой на заетите, по основни финансови показатели. Особено внимание е отделено на състоянието на работната сила - изменения в броя, възрастовата структура, квалификационните изисквания към заетите, необходимите знания и умения, основните професии. Използваните информационни източници са от национално и международно значение - НОИ, НСИ, МЗХ, отдел Агростатистика на МЗХ, Евростат. Използвани са разработки по проекта, данни от БСК, анализи на СППЗ.
11.04.2012
Целта на този документ е да задълбочи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
15.12.2012
Документът задълбочава изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”, като се отчитат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
18.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа