Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Този документ описва методиката за разработване на материали за самоподготовка за тестване на дигитални компетентности чрез използването на платформата за електронно обучение ILIAS. Електронното обучение предоставя възможност за индивидуална подготовка, без необходимост от участие във групови обучения „лице в лице“. Съществено предимство на този вид обучение, в сравнение с другите форми, е възможността за подготовка по всяко време и на всяко място. Електронното обучение позволява и гъвкавост при избор на обучителни уроци. В документа се прави кратко обобщение на теоретичната основа и актуалните изследвания в областта на разработването на електронно обучение. Разгледани са основните концепции, модели и подходи, които се използват в процеса на разработване на електронно обучение. Разписана е методиката, по която се разработва и структурира електронно обучение. Разгледани са етапите, през които преминава процесът на разработване. Представен е примерен екран с учебно съдържание, структуриран за въвеждане в платформата ILIAS. Представен е и пример за учене чрез правене, базирано на сценарий. В третата част на анализа са изведени някои ключови моменти в процеса на разработване на електронно обучение. Изведени са и някои основни принципи за разработване на ефективно електронно обучение. Последният раздел на документа съдържа приложения към методиката. Приложенията включват методически указания за разработването на: структурата на електронен курс; съдържанието на електронен урок, примерите и медийните елементи, както и чек-листове за проверка на екранното съдържание.
03.08.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа