Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Цел на този документ е изследване и анализ на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Търговия на едро” и отчитане на очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014 – 2020 г.Основен акцент в целия анализ са човешките ресурси, компетенциите, професиите и работните места. Най–голямо внимание е отделено на очертаването на сценариите и прогнозите за развитието на ЧР и на изследванията на очакванията за промяна на знанията и уменията в сектора. В документа са анализирани възрастовата и образователно – квалификационната структура на заетите. Изследвани са въпросите, касаещи образователната и професионалната подготовка на заетите. Дефинирани са дефицитните работни места, професии и специалности в сектора. Направени са изводи за наличните и очакваните да се появят нови професии, специалности и работни места.
16.10.2012
Документът изследва и анализира тенденциите, проблемите и потребностите, свързани с управлението на човешките ресурси в сектор „Търговия на едро” и очертава средно и дългосрочни прогнози за развитието на сектора. Основен акцент в документа са човешките ресурси, компетенциите, професиите и работните места. В анализа подробно са разгледани възрастовата, образователно– квалификационната и регионалната структура на заетите и са изследвани въпросите, касаещи състоянието на професиите, знанията и уменията в сектора и наличието на компетентностни модели. Дефинирани са дефицитните работни места, професии и специалности в сектора. Направени са изводи за наличните и очакваните да се появят нови професии, специалности и работни места.
18.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа