Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Този анализ разглежда икономическите параметри, състоянието на административната среда, както и основните фактори, влияещи върху динамиката на изискванията към работната сила и тяхното развитие за сектор "Транспорт" с акцент предимно върху подсектор „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“. Основният фактологически материал се отнася преди всичко за предприятията и организациите, членуващи в работодателската организация „Асоциация за обучение в транспорта“. Освен данни от официални статистическите източници, използваната литература и комуникацията с ръководствата на някои от избраните предприятия, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на своя опит, наличната информация и общоевропейските и световните практики. Формулирани са и препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на Проекта, включително за промяна на нормативната база и други документи, отнасящи се в по-широк контекст и до развитието на целия сектор „Транспорт“.
07.11.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа