Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е да открои спецификата в състоянието и очакваните изменения в количествените, структурни и качествени характеристики на работната сила в машиностроителния сектор. Използвани са подходящи индикатори и критерии за характеристика и оценка на икономическото състояние, измененията в количеството и професионално-квалификационната структура на работната сила. Направена е експертна оценка на очакваните изменения в работните места, длъжностите и професиите в сектора. Представени са виждания за очакваните промени в уменията и компетенциите на работната сила от гледна точка на тенденциите в машиностроителното производство и възможните стратегии и политики на предприятията. Формулирани са основните проблеми в системата на продължаващото професионално образование в машиностроителния сектор. Основни изводи и заключения са направени при анализа на отделните компоненти на икономическото състояние и състоянието и оценката на работната сила в сектора.
07.11.2012
Този анализ откроява спецификата в състоянието и очакваните изменения в количествените, структурни и качествени характеристики на работната сила в машиностроителния сектор. Направена е експертна оценка на очакваните изменения в работните места, длъжностите и професиите в сектора. Представени са виждания за очакваните промени в уменията и компетенциите на работната сила от гледна точка на тенденциите в машиностроителното производство и възможните стратегии и политики на предприятията. Формулирани са основните проблеми в системата на продължаващото професионално образование в машиностроителния сектор.
16.01.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа