Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът разглежда състоянието на секторите и областите в икономиката на България на база агрегирани показатели и предприятията включени в тях, както и на самите предприятия едни спрямо други. Целта на документа е да даде алтернативен подбор от водещи сектори и региони, които биха могли да бъдат взети предвид за целите на проекта на БСК по ОПРЧР, както и да представи водещите предприятия в избраните сектори и информационна база с техните контактни данни.
11.11.2010
Крайната цел на настоящия анализ е изработването на база данни с най-малко 400 водещи български предприятия, с цел подбор на подходящи пилотни предприятия с голямо значение в избраните сектори.
15.12.2011
Целта на този документ е да представи резултатите от проведеното анкетното проучване за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила на корпоративно ниво. Проучването е проведено със съдействието на партньора Конфедерация на независимите синдикати в България сред мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси и ръководители на екипи (линейни мениджъри) в български предприятия от всички региони и икономически сектори.
15.11.2010
Целта на този документ да представи основни резултати от проведено анкетно проучване сред отговорни ръководители и специалисти в държавната администрация за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила. Използваната методология включва провеждането на анкетно проучване сред избраните целеви групи, последваща обработка на данните и провеждане на обобщен анализ, формулиране на основни заключения, фокусирани върху изпълнение на други задачи, включително за промяна на нормативната база.Използваната методология включва провеждането на анкетно проучване сред избраните целеви групи, последваща обработка на данните и провеждане на обобщен анализ, формулиране на основни заключения, фокусирани върху изпълнение на други задачи и следващи етапи от изпълнението на проекта, включително за промяна на нормативната база.
15.11.2010
Целта на този документ е проучване на европейски и световни добри практики, информационни системи, съществуващи инструменти, класификатори и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Представени са различни компетентностни модели, прилагани на ниво предприятие и институция, връзката им със стратегията за развитие на фирмата и ползите за работодателите и персонала.
11.11.2010
Анализът проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия.
05.08.2013
Този документ прави обобщение на основните термини, данни, политики по отношение на компетенциите на работната сила, включително факторните влияния. Използваната методология включва национални и международни информационни и статистически източници – НСИ, Евростат, ОИСР, ЮНИДО и др., както и анкетни и социологически проучвания сред специфични и специализирани професионални групи по отношение на системите за оценка на компетенциите на работната сила.
16.03.2011
Целта на този документ е да разгледа в цялост и конкретика състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектора "Електронна промишленост и информатика".
10.01.2012
Целта на този документ е да се направи проучване и анализ на състоянието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", като се опишат основните специфични фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила, чрез изследване на специфичните особености, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните изменения на сектора в България. Направен е икономически анализ на сектора като е посочено мястото му в Хранително-вкусовата промишленост на страната като сектор с традиции. Анализирани са основните произвеждани продукти, традиционните пазари, към които е насочен износа на основните продукти. Направен е анализ на водещите предприятия в сектора по брой на заетите, по основни финансови показатели. Особено внимание е отделено на състоянието на работната сила - изменения в броя, възрастовата структура, квалификационните изисквания към заетите, необходимите знания и умения, основните професии. Използваните информационни източници са от национално и международно значение - НОИ, НСИ, МЗХ, отдел Агростатистика на МЗХ, Евростат. Използвани са разработки по проекта, данни от БСК, анализи на СППЗ.
11.04.2012
Целта на този документ е да задълбочи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
15.12.2012
12...2»

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа